Retur

Bindingsværk

Omkring midten af 1600-årene erstattes højstolperne af etagedelt bindingsværk, også i bagsiden, men udkragningen mod gården bliver aldrig så stor som mod gaden. Knægtene og overgangstømmeret (tømmeret mellem etagerne) er ofte udsmykket med righoldigt træskærerarbejde.

Den såkaldte styrtrumskonstruktion, hvor øverste bjælkelag er tappet igennem stolperne et stykke under tag remmen, er under afvikling i løbet af 1700-tallet. I stedet blev bjælkerne lagt oven på tag remmen, og spærene blev stillet oven på bjælkerne i stedet for som i styrtrums konstruktionen oven på den opstikkende stolpe ende.

De seneste bindingsværksbyhuse fra tiden omkring og kort efter år 1800 er ofte bygget med karakteristiske dobbeltstolper. Det kan skyldes, at man brugte dårligere tømmer, men det kan i lige så høj grad skyldes ønsket om at kunne anbringe vinduerne længere fra hinanden og pudse huset, så det så ud, som om det var grundmuret. Pudsede bindingsværkshuse uden dobbeltstolper afsløres dog ofte ved, at afstanden mellem vinduerne kun er en stolpetykkelse.

Bindingsværket i byerne var langt tilbage i tiden udmuret med brændte sten, i alt fald mod gaden. Sandsynligvis har mange småhuse dog også haft lerklinede tavl som på landet, men disse synes ikke at have overlevet til i dag. På bagsiderne og i de indvendige vægge er der dog mange steder i 17- og 1800-tallet brugt lerklining eller ubrændte lersten.

Indtil midten af 1600-tallet anvendtes udelukkende ret store sten af munkestenstypen - dog en smule mindre. Fra midten af 1600-tallet indførtes mange mopper: små, hollandske sten, der brugtes til udmuring.

Anvendelsen af hollandske mopper begynder i Sønderjylland, og derfra spredes de i løbet af 30-40 år til det meste af landet. De afløstes i midten af 1700-tallet af de såkaldte flensborgsten: en tynd, lang, gul teglsten. Den er længere end mopperne, men mindre end nutidens sten, der fabrikeres efter én standard fra omkring 1875.

Grundmur

De grundmurede huse er opført af de samme stentyper som bindingsværkshusene. Middelalderens huse er opført af store, røde munkesten. Størrelsen kan variere, men længden er altid større end den dobbelte bredde. I renæssancen afløses de af lidt mindre sten, hvor længden svarer til to bredder plus en fugetykkelse. Denne ændring skyldes overgangen fra det karakteristiske munkeforbandt med to løbere (stenens langside) og en kop (stenens kortside) i hvert skifte (lag) til krydsforbandtet, hvor der kun lægges kopper, henholdsvis løbere i hvert skifte.

Det grundmurede hus fremstår enten med overfladen i blank mur (synlige sten), i skuring eller berapning med et tyndt mørtellag, hvor stenene kan anes, eller puds, hvor stenene er helt dækket af mørtel.

Når man ser bort fra naturstensdekorationer, er udsmykningen på de murede bygninger i udstrækning og form i overensstemmelse med murværkets natur, dvs. afhængig af murstenenes størrelse.

Fremspringende eller tilbageliggende partier er næsten altid 1/4 sten dybe, deres bredde delelig med 1/2 eller 1/4 sten og deres højde svarende til hele skifter.

Fælles for alle murede huse er hovedgesimsen ved overgangen til taget. Hovedgesimsen kan bestå af flere led og med højde, fremspring og form efter tidens ideal. Mange gesimser er så store, at det tilsyneladende strider mod naturlovene, at de ikke falder ned.

Gesimserne i de blankmurede huse er ofte udført ved at dreje eller forskyde enkelte eller alle sten i et eller flere skifter. Den pudsede gesims består af retvinklede eller 1/4-cirkelformede sten, hvorpå der er trukket et pudslag.

Fra slutningen af 1800-tallet og til midt i vort århundrede fik det blankmurede byggeri en renæssance. I denne periode arbejdede man både med de traditionelle fremspringende detaljer, men også med en blanding af røde og gule sten. I disse år udførtes noget af det smukkeste murerarbejde herhjemme.

Byhusenes farver

Farvesætningen på 1600-tallets bygninger kendes der kun lidt til, men der er ved flere undersøgelser fundet spor af kraftigt malede farver på udsmykninger, medens bindingsværk og tavl har været kalkede.

I begyndelsen af 1700-tallet var det sædvane at kalke de fremtrædende partier på murværket, medens man senere i århundredet på de pudsede huse tit så gule, rosa og røde farver. Arkitekturdetaljer og stenhuggerarbejde var ofte kalkede i en kontrastfarve som hvid eller blågrå (kønrøg).

I 1800-tallet er det de kølige grå og rent hvide farver, ofte oliemaling i stedet for kalk, der dominerer byggeriet, indtil de pudsede huse afløses af det blankmurede byggeri, hvor lerets blanding afgør murstenens farve.

I de større byers gårde, hvor det var småt med tilgang af luft og lys, har man tilsat kalken jernvitriol, der gav en blakket orange / rustbrun farve. Foruden at være et billigt farvemiddel har jernvitriol også en mug- og skimmelhindrende effekt.

Tage

Siden indførelsen af brandforordninger, der betød stråtagenes afvikling i byerne, har den røde vingesten af brændt ler været det altdominerende materiale til tagdækning. Med muligheden for en maskinel fremstilling af tagsten fra slutningen af 1800-tallet fremkom den såkaldte falstagsten, der med sine mere præcise mål og større tæthed blev en stor konkurrent til vingestenen, som dog stadig produceres.

Fra midten af 1800-tallet anvender man også skifersten, der gav mulighed for at udføre tage med en lavere taghældning end normalt.

Senere udvikler man metoder til at fremstille tagsten af cement, og mange af disse grå sten ses stadig rundt om i byerne, men noget smukt alternativ til tagsten af tegl er de ikke.

Af eternit fremstilles kunstskifersten og bølgeplader. Hvor udmærket materialet end kan være, egner det sig ikke til tagmateriale på ældre, bevaringsværdige bygninger.

Husenes indretning

I mange af 1500-tallets byer var rækkerne af handelsboder en typisk del af gadebilledet. De bestod ofte af en forstue, der foruden adgang fra gaden til gården også gav adgang til husets andet rum, der fungerede som stue og bod (forretning). Køkkenet kunne evt. være indrettet i en tværfløj. Senere indrettede man et kammer og en stue adskilt fra boden, der stadig havde adgang fra forstuen.

Principperne for indretning af bolig / forretning i det jævne købstadshus ændredes ikke meget de næste 300 år. En af de væsentligste ændringer bestod i, at huset blev gjort bredere, og det da indførte langsgående hovedskillerum gav mulighed for at adskille stue(r) mod gaden og kammer samt køkken mod gården.

Den mere velstående borgers hus havde ofte en portgennemkørsel fra gade til gård. Fra portrummet var der adgang til trappen, der førte til husets forskellige etager. Kælderen var indrettet til butik eller bolig for en af de ansatte og havde adgang fra portrum eller gade. Fra trappen kom man til ejerens bolig med de repræsentative rum i beletagen (den fine etage). Her lå det store rum, salen, mod gaden med et værelse på den ene eller begge sider.

Forhuset kunne også være suppleret med et sidehus, hvor en række sekundære rum, køkken og køkkentrappe, var placeret. Ved denne bebyggelsesform opstod hjørnestuen med det store vindue i det skrå fag mod gården. Rummet, der oftest blev anvendt til spisestue, kunne også være ovalt.

Bygningstypen optræder i flere variationer fra 1700-tallets midte og ca. 150 år frem.

Udlejningsbyggeri var ret spartansk. En af de enkleste former bestod af et gennemgående trapperum med en lejlighed på hver side. Lejlighederne var delt op med et langsgående og et tværgående skillerum. Derved fremkom en eller to stuer til gaden samt kammer og køkken til gården.

Omkring år 1900 gjorde man op med korridorsystemet, og køkkenet fik således en mere central placering i lejligheden. Heraf fulgte hurtigt forsøg med indretning af spisekøkkener; en idé, der var hentet i Tyskland, men som dog først slog rigtigt an i 1960'erne.

Radikale nybrud i lejlighedsindretningen i Danmark sker altså først med kraftig inspiration fra funktionalismen i 1920-30'erne, med direkte inspiration fra det blomstrende byggeri i Tyskland i årene efter første verdenskrig.

Med nye, byggende befolkningsgrupper skabtes andre boligformer. Først kædehusene med to eller tre lejligheder opført af byggeforeninger, f.eks. Kartoffelrækkerne i København, der blev opført af B&W-arbejdernes byggeforening. Husene havde én lejlighed i hver af de tre etager.

I denne proces fik Landsforeningen Bedre Byggeskik, der fra 1915 virkede for en højnelse af kvaliteten i det almindelige byggeri, en uvurderlig betydning.

Byggeskik i byerne

De fleste gamle, danske byer er opstået i middelalderen ved overfartssteder og fjorde, eller hvor veje gennem landsdelene krydsede hinanden.

I de danske byer kan husene deles i to hovedtyper, gavlhuset og langhuset.

Gavlhuset ligger med gavlen mod gaden og med de bærende langvægge og rygningen vinkelret på gadelinien. Da gavlen ikke er bærende, ses det ofte, at vinduer og døre er placeret friere i forhold til hinanden end i langhusene. Gavlhuse er ret almindelige i Sønderjylland og i de sydfynske byer, men findes også i f.eks. København og Helsingør.

Langhusene, som er den almindeligste bygningstype her i landet, har de bærende ydervægge liggende parallelt med gadelinien. I denne hustype er vinduer og døre ordnet efter en jævn rytme, der er betinget af husets konstruktion, hvad enten det drejer sig om murværk eller bindingsværk.

 

Byens udvikling

En række byer opnåede handelsprivilegier, der betød, at de fik eneret på al handel og udskibning af varer. Torvet og havnen blev derfor sammen med kirken de vigtigste steder i byen - dér hvor de vigtigste huse blev bygget. Byggeskikken i byerne følger i almindelighed de hovedstrømninger, der udspringer i København og med tiden breder sig til alle egne af landet, således at byerne med de nærmeste handelsrelationer til hovedstaden først modtager de nye strømninger.

Bybebyggelsen i provinsbyerne var, indtil midten af forrige århundrede, enetages ejendomme opført i tætte rækker langs med gaden. I de større købstæder er der dog stadig bevaret en række store toetages bygninger fra 1600-tallet og ganske enkelte steder, bl.a. i København og Aalborg, endog huse med flere end to etager. Den overvejende bebyggelse i byerne var af bindingsværk. Enkelte bygninger havde grundmurede gadesider, men fra begyndelsen af 1800-tallet vinder det grundmurede byggeri stadig mere indpas.

Dette sker bl.a. på baggrund af de bybrande, der igennem årene lagde større områder af byerne i ruiner. Ikke mindst den store brand i København 1728, der ødelagde en meget væsentlig del af byen, gav stødet til skærpede krav om grundmuring, tegltage og andre brandhæmmende foranstaltninger. Krav, som også kom til at gælde for landets øvrige købstæder.

Med tilflytningen til byerne, først og fremmest København, i første halvdel af 1800-tallet skete der en betydelig fortætning af byen med udnyttelse af udhuse, lofter og kældre til beboelse. Loven om næringsfrihed fra 1857 betød, at man kunne bosætte sig uden for købstæderne og derfra drive såvel håndværks- som handelsvirksomhed. Loven medførte derfor en vis lettelse i presset på byernes boliger. Til gengæld førte den industrielle vækst i anden halvdel af 1800-tallet til en betydelig udvidelse af mange købstæder. Udvidelserne fik retlinede gadeforløb med grunde, der blev bebygget med relativt små, grundmurede huse, ofte med et temmelig fælles præg. De var typisk opført i blank mur (ubehandlet) af røde eller gule mursten, hvor taget var dækket med fabriksfremstillede tagsten eller skifer.

Med anlægget af jernbanerne i sidste halvdel af 1800-årene opstod en række bydannelser visse steder, hvor jernbanerne krydsede det eksisterende vejnet. Stationsbyerne har deres ganske særlige præg, der er betinget af den byggestil, der herskede i tiden, og det faktum, at byen udviklede sig som et bånd langs den eksisterende vej. Rent arkitektonisk ligner stationsbyerne de samtidige udvidelser af bl.a. købstæderne.

           Bruskbarokt snitværk på knægt og fyldholt på bindingsværk dateret til 1651.Brogade 23, Køge.

 

 Bindingsværk

Bindingsværk har fra middelalderen været den almindeligste byggemetode i de danske byer. Kun de få velhavende adelsslægter, kirke og kongen havde da reelt mulighed for at bygge i grundmur.

De største og mest righoldigt udstyrede bindingsværksbygninger med kraftigt tømmer, fint billedskærerarbejde og kunstfærdigt tømrerhåndværk stammer fra renæssancen og barokken i 1600- og begyndelsen af 1700-tallet. De tidligste huse er bygget med højstolper i bagsiden, dvs. med gennemgående stolper fra sokkel (fodrem) til tagrem og med store knægtbårne fremspring mod gaden.


A: Byhuse fra renæssance og barok har oftest udkraget bindingsværk mod gaden, medens det forløber ret mod gårdsiden.
B: I barokken går man bort fra udkragninger i bindingsværket, og gadefacaderne bliver - på linie med gårdfacaderne - opbygget stokværk for stokværk uden profiler og udskæringer.
C: Partierne mellem tømmerkonstruktionerne blev udmuret i mønster.

Omkring midten af 1600-årene erstattes højstolperne af etagedelt bindingsværk, også i bagsiden, men udkragningen mod gården bliver aldrig så stor som mod gaden. Knægtene og overgangstømmeret (tømmeret mellem etagerne) er ofte udsmykket med righoldigt træskærerarbejde.

Den såkaldte styrtrumskonstruktion, hvor øverste bjælkelag er tappet igennem stolperne et stykke under tagremmen, er under afvikling i løbet af 1700-tallet. I stedet blev bjælkerne lagt oven på tagremmen, og spærene blev stillet oven på bjælkerne i stedet for som i styrtrumskonstruktionen oven på den opstikkende stolpeende.Se Egnsbyggeskik på landet.

De seneste bindingsværksbyhuse fra tiden omkring og kort efter år 1800 er ofte bygget med karakteristiske dobbeltstolper. Det kan skyldes, at man brugte dårligere tømmer, men det kan i lige så høj grad skyldes ønsket om at kunne anbringe vinduerne længere fra hinanden og pudse huset, så det så ud, som om det var grundmuret. Pudsede bindingsværkshuse uden dobbeltstolper afsløres dog ofte ved, at afstanden mellem vinduerne kun er en stolpetykkelse.

Bindingsværket i byerne var langt tilbage i tiden udmuret med brændte sten, i alt fald mod gaden. Sandsynligvis har mange småhuse dog også haft lerklinede tavl som på landet, men disse synes ikke at have overlevet til i dag. På bagsiderne og i de indvendige vægge er der dog mange steder i 17- og 1800-tallet brugt lerklining eller ubrændte lersten.

Indtil midten af 1600-tallet anvendtes udelukkende ret store sten af munkestenstypen - dog en smule mindre. Fra midten af 1600-tallet indførtes mange mopper: små, hollandske sten, der brugtes til udmuring.

Anvendelsen af hollandske mopper begynder i Sønderjylland, og derfra spredes de i løbet af 30-40 år til det meste af landet. De afløstes i midten af 1700-tallet af de såkaldte flensborgsten: en tynd, lang, gul teglsten. Den er længere end mopperne, men mindre end nutidens sten, der fabrikeres efter én standard fra omkring 1875.

Fundamenter

I daglig tale betegner fundamentet den del af et hus, der er overgangen mellem jord og husets vægge. Fundamentets primære opgave er at give et stabilt underlag, der kan sikre huset mod skadelige bevægelser. Fundamentet er også ofte en sikring mod fugt fra jorden.

Ældre huses fundamenter kan typisk opdeles i 3 hovedgrupper:

Stenfundamenter

Stenfundamenter består af syldsten (natursten), evt. stablet i flere lag. Syldstenene varierer meget i størrelse. Fra sten med største tværmål på ca. 1 m til sten på størrelse med en fodbold. Hulrummet mellem stenene er oftest omhyggeligt pakket med mindre sten, murbrokker, mørtel og stampet jord.

Stenfundamentet i sin simpleste form - f.eks. under et bindingsværkshus - består kun af en enkelt række syldsten udlagt i en rende kun 20-30 cm under jordoverfladen. I takt med husstørrelsen vokser også størrelsen af fundamentet, og det kan nå en betragtelig størrelse i både dybde og tykkelse. Hvor det ikke var muligt at skaffe natursten i større mængder, kunne man også vælge at mure fundamentet op i teglsten.

Ved gode jordbundsforhold blev der typisk udlagt et enkelt lag forholdsvist flade natursten, og herpå blev resten af fundamentet opmuret i tegl med en eller flere aftrapninger. I nogle tilfælde blev der muret direkte på den afrettede jordbund eller eventuelt på et plankelag.

Slyngværker

Hvis jordbunden ikke var helt fast, eller hvis fundamentet skulle være meget bredt for at kunne bære husets vægt, udførte man ofte et slyngværk. På den afrettede bund i byggegruben udlagde man til opbygning af et slyngværk først kraftige strøer (8"-12" tømmer) på tværs af gruben. Herpå anbragte man i fundamentets længderetning mindst lige så kraftige langstrøer, typisk 3 stk. til et ca. 1 1/2 m bredt fundament. Tvær- og langstrøerne var i nogle tilfælde dobbeltkæmmet, dvs. der var udhugget spor i begge strøer, så deres underside kom i samme plan.

I andre tilfælde var kæmningerne mindre, men der blev så i stedet udgravet små render til tværstrøerne. Formålet var, at alt tømmeret kom til at hvile sikkert og stabilt på bunden af udgravningen. Oven på langstrøerne blev der anbragt et gulv af træplanker eller et enkelt lag syldsten som underlag for murværket.

I overensstemmelse med god håndværksskik skulle alt træ ligge under det vandspejl, man havde mødt under grundens udgravning. På denne måde blev træet sikret mod hurtig nedbrydning. Alle hulrum mellem strøerne skulle udfyldes med tætpakket jord og sten. I nogle tilfælde blev der anvendt ler til udfyldning, idet ler kan holde slyngværket fugtigt i situationer, hvor grundvandsspejlet i en periode ligger lavere end træets overside.

 

                           Stenfundament, tværsnit.

 

                           Slyngværk, tværsnit.

Pælefundering

På visse steder kunne en bæredygtig jordbund ligge så dybt, at det enten var umuligt at udføre et stenfundament, eller at det ville betyde urimeligt store omkostninger til gravning og vandlænsning. Især vandlænsning var, før man tog dampmaskinen i brug, en meget mandskabskrævende og dermed bekostelig teknik - der skulle normalt lænses i døgndrift. I stedet udførte man en pælefundering, og denne metode har været brugt langt tilbage i tiden - dele af bebyggelsen på Christianshavn er et eksempel herpå.

Den største del af området mellem havnen og Christianshavns Kanal er en opfyldning på op til 2 m's vanddybde. Ved udbygningen af denne bydel i 16- og 1700-tallet var det derfor kun en del af bebyggelsen, der kunne opføres på fast bund. Man måtte i vid udstrækning anvende nedrammede pæle, såkaldte pæleværker, til at bære den nye bys købmandsgårde, pakhuse, kaserner og kirke. For at sikre et stabilt fundament på en opfyldning eller anden blød bund blev der nedrammet træpæle af fyr eller eg. Pælene blev rammet f.eks. i rækker på 3 på tværs af fundamentet og herefter forbundet indbyrdes med et svært stykke tømmer (ankeret), hvori pæletoppene blev tappet fast.

Oven på disse tømmerankre blev der udlagt hamre i fundamentets længderetning. Hamrene krydsede ankrene over pælene og låste pæleværket sammen i længderetningen ved hjælp overkæmninger eller eventuelt med trænagler eller jernspiger (søm). Pæleværket var hermed færdigt, og efter udlægning af relativt store syldsten (med en diameter på mellem 0,6 og 1 m) på pæleværket blev opmuringen påbegyndt. Pæleværker skulle i lighed med slyngværker være under vand for at undgå hurtig nedbrydning, og hulrum i pæleværket blev omhyggeligt udfyldt, enten med tætpakket jord og sten eller (bedst) med ler - som nævnt ved slyngværker.

Faresignaler

Hver enkelt af de tre fundamenttyper vil under normale forhold være et sikkert fundament for huset i mange år. Hvad enten man er ejer eller lejer i et ældre hus, er der imidlertid nogle faresignaler, man bør være opmærksom på. Disse faresignaler er ikke kun affødt af husets alder, men kan skyldes nutidige ændringer i husets omgivelser, der kan medføre skader på fundamentet under et ældre hus.

Det første tegn på mulige fundamentskader er oftest nye revnedannelser i væggene. Hvis vinduer eller døre begynder at gå stramt, kan det også tyde på sætninger. Skævheder i gulve og trapper kan også være tegn på funderingsskader, men det kan også skyldes svind, råd og svamp m.m. i husets øvrige trækonstruktioner.

En forholdsvis nem måde at konstatere, om revner i murværket er aktive eller stabile, går ud på at klistre en halv håndfuld våd gips hen over revnen. Hvis revnen efter ca. et år ikke har bredt sig ud i den størknede gips, er revnen ganske harmløs.

Dobbelt rambuk, her brugt til søs.Tileman van der Horst, ca. 1700.

 

Pæleværk, tværsnit.

 

Pæleværk.

Besigtelse

Hvis man ikke selv kan afgøre, hvor alvorligt problemet er - men har en mistanke til fortsatte bevægelser i bygningen, kan det være nødvendigt at henvende sig til en bygningskyndig arkitekt, ingeniør eller geotekniker. En orienterende besigtigelse ved en sagkyndig vil typisk komme ind på de fleste af elementerne i en egentlig fundamentundersøgelse, men i en beskeden form.

Besigtigelsen bør omfatte:

Denne gennemgang vil typisk tage 1-2 timer, og mange huse vil herefter - heldigvis - kunne frifindes for truende fundamentskader. Et afgørende spørgsmål, der altid skal afklares, er, om huset er funderet på træ. Hvis huset står på et pæleværk eller et slyngværk, kan svampeangreb nedbryde tømmeret på ganske få år, hvis træfundamentet ikke længere er beskyttet af vand, fordi grundvandsspejlet er sunket.

Hvis det derimod med sikkerhed kan afgøres, at huset ikke er funderet på træ, vil skadeudviklingen for et gammelt hus normalt gå meget langsomt, i hvert fald så længe omgivelsernes påvirkninger ikke ændres. For at afklare, om der eventuelt findes træ i fundamentet, kan det være nødvendigt at grave ned til undersiden af murværk / syldsten. For at vælge det mest hensigtsmæssige sted for en prøvegravning vil man normalt støtte sig til resultatet fra den første, orienterende besigtigelse. Det kan eventuelt være nødvendigt at udbygge denne med mere detaljerede oplysninger og observationer.

Kældergulvet presses op, fordi murenes fundamenter svigter.

 

Skadet pæleværk, snit.

 

Skadet pæleværk, opstalt.

Funderingsundersøgelser

Den første prøvegravning eller de indledende undersøgelser vil i nogle tilfælde pege på, at der er behov for en mere præcis og detaljeret viden om fundamentets tilstand, inden skadens årsag kan fastlægges og udbedringsforslag udarbejdes.

En egentlig undersøgelse af fundamentet kan indeholde:

Hvis prøvegravninger afslører et fundament med træ, der ikke er dækket med vand, kan der som nævnt være fare på færde - også selv om træet er fuldstændig friskt og uden tegn på nedbrydning.

Skader

Den alvorligste fare for træfunderingen er mastesvamp (appelsinråd), som er en poresvamp i familie med hvid tømmersvamp og korkhatte. Den kan på få år helt nedbryde træ, der ikke er dækket af vand. Mastesvampen omdanner træets ved, der bliver trævlet og porøst. Det kommer til at ligne appelsinkød, og træet mister helt sin styrke. En hammer i et pæleværk, der oprindelig har været f.eks. 25 cm tykt, vil husets vægt sammenpresse ned til nogle få cm, hvis træet er ødelagt af mastesvamp. Dette vil naturligvis kunne medføre alvorlige sætninger, hvis ikke den omgivende jord kan overtage belastningen.

Grundvandsændringer

Grundvandspejling gennemføres for at afgøre, hvor alvorlig faren er for at husets fundamenter kan lide skade. Dvs. der bør gennemføres en overvågning af grundvandets højde gennem en længere periode. Dette gøres traditionelt ved at pejle (måle) vandstanden i et tyndt rør, der anbringes i prøveudgravningen inden tilfyldning, Røret er på den nederste halve meter forsynet med mange tynde slidser. Omkring denne del af røret anbringes et filter af småsten og groft vasket grus, der skal hindre slidserne i at stoppe til.

Ved pejlinger af vandstanden over en længere periode vil det blive konstateret, på hvilke tidspunkter af året - og hvor lang tid ad gangen - fundamentet ikke er dækket af vand. Herved vil man få en vurdering af, hvor stor risiko der er for svampeangreb.

De hyppigste årsager til, at fundamentet mangler vand, er en kombination af dræning, enten tilsigtet ved oppumpning af grundvand, eller utilsigtet - og mindsket tilførsel af overfladevand.

Dræning

I forbindelse med uddybning af kældre i nabolaget eller for at sikre en kælder mod opstigende grundvand etableres ofte grundvandspumper. Det kan være en lille, elektrisk pumpe anbragt i en pumpebrønd med bunden ca. 1 meter under kældergulvet. Den er forsynet med automatisk styring i form af en flyder, der starter pumpen, hvis vandstanden i pumpebrønden kommer over et fastlagt niveau. En sådan grundvandspumpe kan fjerne vand i et meget stort område, hvis den f.eks. har forbindelse til et gruslag, der virker som dræn.

En utilsigtet dræning af omgivelserne kan f.eks. være opstået på grund af en utæt spildevandsledning. Denne skade, der desværre er ret almindelig i ældre ledningssystemer, kan give problemer i et stort område. For at beskytte spildevandsledninger bedst muligt lægges disse normalt i grus. Gruset virker som et dræn og kan føre vandet over lange strækninger til et hul i ledningen eller i en kloakbrønd.

Manglende regnvand

Mindsket tilførsel af regnvand til jorden er et alvorligt problem i mange byer, hvor de fleste arealer er gjort vandtætte, først med brosten, siden med fliser, og i nyere tid med asfalt. På denne måde er tilførelsen af regnvand til jorden blevet stærkt formindsket, hvilket betyder en tilsvarende dalende grundvandsstand.

Fundamenter uden træ

Selv om fundamenter med træ har langt flere og alvorligere skader end øvrige fundamenter, kan der også forekomme skader i bygninger, hvor fundamentet ikke indeholder træ. Den hyppigste årsag er, at fundamentet ikke har været ført tilstrækkeligt langt ned og derfor helt eller delvis står på jord uden tilstrækkelig bæreevne. Den manglende bæreevne vil specielt i husets første leveår betyde sætninger. Efter nogle år vil bevægelserne blive stadig mindre.

De årlige bevægelser for et 200 år gammelt hus vil typisk være så begrænsede, at gennemførelse af en forstærkning af fundamentet vil kunne medføre lige så store - eller større - skader som de næste mange års fortsatte bevægelser, hvis de eksisterende fundamenter bevares.

En sådan begrænset skadeudvikling i et ældre hus kan kun forblive stabil, hvis påvirkningerne fra omgivelserne ikke forøges.
Det gælder f.eks. om at undgå:

Kravet til uændrede belastninger er nødvendigt, fordi en ombygning, der medfører et større tryk på et fundament, vil svare til, at fundamentets sætningshistorie skal begynde forfra. Såfremt man er opmærksom på dette krav, er der dog mange ombygninger, der med den fornødne omtanke kan gennemføres, uden at det giver problemer.

Grundvandsspejlet kan også være nødvendigt for et fundament uden træ. F.eks. kan fyldjord indeholde så store mængder organisk materiale i form af muld og trærester, at sænkning af grundvandsspejlet vil medføre nedbrydning, der svarer til nedbrydning af f.eks. et pæleværk eller slyngværk. Nogle fede lerarter er ligeledes meget følsomme over for vandindholdet, og der er flere steder konstateret skader på fundamenter, fordi en utæt kloakledning, opvarmning eller et træs rodnet har fjernet vand fra leret. Vibrationer fra trafik, industri, m.m. kan i nogle situationer være så alvorlige, at de forplanter sig til fundamentet i bygningen og giver revner i huset. Man bør være opmærksom på dette forhold ved en øget trafikbelastning og store anlægsarbejder.

Valg af udbedringsmetode

Hvis man skal kunne vælge en udbedringsmetode, der er så mild som muligt set ud fra husets interesser, skal forholdene være godt belyst. Milde indgreb har ikke kun værdi ud fra et kulturhistorisk og bevaringsmæssigt synspunkt - de vil normalt også være de billigste.

Milde indgreb til forbedring af fundamentet kan f.eks. være at sikre, at der altid er vand over husets pæleværk. Noget tilsvarende gør sig gældende, hvis huset er funderet på fyld med stort indhold af organisk materiale.

Sikring af et højt grundvandsspejl kan spænde fra:

Denne sidste løsning er den mest omfattende.

Et nænsomt indgreb skal normalt følges op af en vis overvågning, f.eks. jævnlige pejlinger af grundvandsspejlet. Man må også være opmærksom på eventuelle sætninger, evt. ved at gennemføre nivellementer med 2-5 års mellemrum eller overvåge udvalgte revner.

Dybgående indgreb over for huset kan være nye fundamenter i form af:

Løsningerne er dyre og besværlige for alle fundamenttyper, og i mange tilfælde kan man med baggrund i en fundamentundersøgelse og overvågning klare sig med mindre omfattende og dermed også billigere indgreb.

En fuldstænding sikring af en del af huset vil ofte være værre end ingen sikring, hvis den øvrige del fortsat sætter sig.

Typisk sætningsforløb for fundering på blød bund (f.eks. byfyld) med uændret fundamentlast og grundvandsstand i perioden.

Understøbning

Understøbning eller -muring udføres ved, at man i sektioner à ca. 1 m udgraver til fast bund og herefter støber eller murer et nyt fundament under det gamle. Sektionerne gives numrene 1, 4, 2, 5, 3 - jf. tegningen, og den første dag udgraves alle 1'erne til fast bund. Herefter støbes eller mures til få cm under det gamle fundament.

Støbningen får lov til at stå f.eks. et døgn. Andendagen graves og støbes alle 2'erne, og 1'erne understoppes. Understopning er en omhyggelig udfyldning af hulrummet mellem gammelt og nyt fundament med jordfugtig cementmørtel blandet af skarpkantet grus. Selve stopningen foretages f.eks. med enden af et kosteskaft, der bankes ind i mørtelen med en hammer. Og så fremdeles.

Understøbning, plan af sektionering.

Nedpressede pæle

Hvis huset er funderet på et pæleværk, der er under forrådnelse, kan det ofte være billigere at nedpresse nye pæle af beton eller stål fremfor at udføre en understøbning til stor dybde.

Inden nedpresning af pæle frigraver man først fundamentet over en kort strækning. Eventuelle syldsten må normalt fjernes, og træpæle, der er i vejen, trækkes op. Herefter anbringer man et pælestykke på f.eks. 1 m i udgravningen og presser det ned med en hydraulisk donkraft. Modholdet udgøres af husets vægt. Når det første pælestykke er kommet ned, anbringes et nyt pælestykke, der nedpresses, osv. osv. Når pælespidsen har nået fast bund, kiles to jernprofiler fast imellem det gamle fundament og pæletoppen, og efter ilægning af armering omstøbes pæletop og jernprofiler med beton. Pæle nedpresses med en kraft, der er ca. 1,5 gange så stor som den fremtidige belastning.

Nedpresning af pæle, princip.

 

Nedpresset pæl.

 

Nedrammede pæle

Hvis der skal udføres nye pæle for et enetages hus, eller der skal funderes for en ny væg, kan pressede pæle normalt ikke benyttes på grund af manglende modvægt. I stedet nedrammer man små pæle af beton eller stål, og herimellem udføres bjælker til at bære væggene.

Til denne brug har man konstrueret rambukke, der ikke er større end, at de kan komme ind i en kælder ad en almindelig kældertrappe.

Plan, nedrammede pæle.

 

 

Grundmur

De grundmurede huse er opført af de samme stentyper som bindingsværkshusene. Middelalderens huse er opført af store, røde munkesten. Størrelsen kan variere, men længden er altid større end den dobbelte bredde. I renæssancen afløses de af lidt mindre sten, hvor længden svarer til to bredder plus en fugetykkelse. Denne ændring skyldes overgangen fra det karakteristiske munkeforbandt med to løbere (stenens langside) og en kop (stenens kortside) i hvert skifte (lag) til krydsforbandtet, hvor der kun lægges kopper, henholdsvis løbere i hvert skifte.

Det grundmurede hus fremstår enten med overfladen i blank mur (synlige sten), i skuring eller berapning med et tyndt mørtellag, hvor stenene kan anes, eller puds, hvor stenene er helt dækket af mørtel.

Når man ser bort fra naturstensdekorationer, er udsmykningen på de murede bygninger i udstrækning og form i overensstemmelse med murværkets natur, dvs. afhængig af murstenenes størrelse.

Fremspringende eller tilbageliggende partier er næsten altid 1/4 sten dybe, deres bredde delelig med 1/2 eller 1/4 sten og deres højde svarende til hele skifter.

Fælles for alle murede huse er hovedgesimsen ved overgangen til taget. Hovedgesimsen kan bestå af flere led og med højde, fremspring og form efter tidens ideal. Mange gesimser er så store, at det tilsyneladende strider mod naturlovene, at de ikke falder ned.

Gesimserne i de blankmurede huse er ofte udført ved at dreje eller forskyde enkelte eller alle sten i et eller flere skifter. Den pudsede gesims består af retvinklede eller 1/4-cirkelformede sten, hvorpå der er trukket et pudslag.

Fra slutningen af 1800-tallet og til midt i vort århundrede fik det blankmurede byggeri en renæssance. I denne periode arbejdede man både med de traditionelle fremspringende detaljer, men også med en blanding af røde og gule sten. I disse år udførtes noget af det smukkeste murerarbejde herhjemme.

                        A: Sparrenkopgesims.
                        B: Profileret gesims med terrakottafrise.
                        C: Profileret gesims, trukket i puds med underliggende brystningsfrise.
                        D: Profileret gesims trukket i puds med skabelon.

 

 

Byhusenes farver

Farvesætningen på 1600-tallets bygninger kendes der kun lidt til, men der er ved flere undersøgelser fundet spor af kraftigt malede farver på udsmykninger, medens bindingsværk og tavl har været kalkede.

I begyndelsen af 1700-tallet var det sædvane at kalke de fremtrædende partier på murværket, medens man senere i århundredet på de pudsede huse tit så gule, rosa og røde farver. Arkitekturdetaljer og stenhuggerarbejde var ofte kalkede i en kontrastfarve som hvid eller blågrå (kønrøg).

I 1800-tallet er det de kølige grå og rent hvide farver, ofte oliemaling i stedet for kalk, der dominerer byggeriet, indtil de pudsede huse afløses af det blankmurede byggeri, hvor lerets blanding afgør murstenens farve.

I de større byers gårde, hvor det var småt med tilgang af luft og lys, har man tilsat kalken jernvitriol, der gav en blakket orange / rustbrun farve. Foruden at være et billigt farvemiddel har jernvitriol også en mug- og skimmelhindrende effekt.

Tage

Siden indførelsen af brandforordninger, der betød stråtagenes afvikling i byerne, har den røde vingesten af brændt ler været det altdominerende materiale til tagdækning. Med muligheden for en maskinel fremstilling af tagsten fra slutningen af 1800-tallet fremkom den såkaldte falstagsten, der med sine mere præcise mål og større tæthed blev en stor konkurrent til vingestenen, som dog stadig produceres.

Fra midten af 1800-tallet anvender man også skifersten, der gav mulighed for at udføre tage med en lavere taghældning end normalt.

Senere udvikler man metoder til at fremstille tagsten af cement, og mange af disse grå sten ses stadig rundt om i byerne, men noget smukt alternativ til tagsten af tegl er de ikke.

Af eternit fremstilles kunstskifersten og bølgeplader. Hvor udmærket materialet end kan være, egner det sig ikke til tagmateriale på ældre, bevaringsværdige bygninger.

 

Tagpappets historie

Ser vi bort fra første mosebog, VI 14, hvor det er angivet, at taget på Noahs ark var overstrøget med asfalt, støder vi i skriftlige kilder første gang på et tagpaplignende materiale i 1787, hvor en svensk læge omtaler stenpapper. Materialet var 2-3 mm tykke tavler formet af sand og ler, sammenholdt med et armeringsmateriale af plantefibre og overstrøget med tjære.

Tagpappets opbygning

De tidlige tagpaptypers armeringsmateriale var kludepap, dvs. en råpap fremstillet af oprevne uld- og bomuldsklude, ofte tilsat jutefibre. Armeringen kunne både opsuge og bære imprægneringen. På gamle tagpaptage kan man opleve, at imprægneringsmaterialet er nedbrudt i en sådan grad, at pappets uld- og bomuldsfibre står frem med en lådden, sølvgrå overflade.

Skifertage

Skifertagene er, ligesom de røde tegltage, en karakteristisk del af de ældre og bevaringsværdige bebyggelser i vore købstæder og større byer.

Naturskifersten vandt indpas her i landet som tagbeklædning i midten af 1800-årene. Således fik en del af stationsbygningerne til de nyanlagte jernbaner tagbeklædning af dette materiale.

På landet blev skifer brugt på mange nye hovedbygninger til større gårde. Skifer blev siden et meget anvendt materiale til tagdækning og har i mere end 100 år været brugt til såvel bolig- som industribyggeri over hele landet.

Et af de klassiske, arkitektoniske idealer er at gøre tagfladen så lidt iøjnefaldende som muligt. Dette ideal har sandsynligvis medvirket til naturskiferens udbredelse herhjemme. Skifertaget gav nemlig mulighed for at udføre tage med en lavere hældning end det traditionelle tegltag. Visse steder finder man tage med hældninger så lave som 22 grader.

I sidste del af 1800-tallet vendte denne udvikling, idet det blev moderne at fremhæve tagene. Dette kan ses på flere herregårde og større byhuse, hvis forbillede var fransk byggeri fra 1600-årene.

En anden årsag til skifertagenes udbredelse herhjemme kan være de arkitekturstrømninger, der i forbindelse med Storbritanniens industrialisering udgik derfra. Den bedste naturskifer kommer i øvrigt fra Storbritannien, hvor anvendelsen var og stadig er meget udbredt

 

Husenes indretning

 


A: Begyndelsen af 1600-tallet, gennemgående rum fra gade til gård.
B: Ca. 1650, gennemgående rum.
C: Ca. 1850, midtstillet skillerum.

I mange af 1500-tallets byer var rækkerne af handelsboder en typisk del af gadebilledet. De bestod ofte af en forstue, der foruden adgang fra gaden til gården også gav adgang til husets andet rum, der fungerede som stue og bod (forretning). Køkkenet kunne evt. være indrettet i en tværfløj. Senere indrettede man et kammer og en stue adskilt fra boden, der stadig havde adgang fra forstuen.

Principperne for indretning af bolig / forretning i det jævne købstadshus ændredes ikke meget de næste 300 år. En af de væsentligste ændringer bestod i, at huset blev gjort bredere, og det da indførte langsgående hovedskillerum gav mulighed for at adskille stue(r) mod gaden og kammer samt køkken mod gården.

Den mere velstående borgers hus havde ofte en portgennemkørsel fra gade til gård. Fra portrummet var der adgang til trappen, der førte til husets forskellige etager. Kælderen var indrettet til butik eller bolig for en af de ansatte og havde adgang fra portrum eller gade. Fra trappen kom man til ejerens bolig med de repræsentative rum i beletagen (den fine etage). Her lå det store rum, salen, mod gaden med et værelse på den ene eller begge sider.

Forhuset kunne også være suppleret med et sidehus, hvor en række sekundære rum, køkken og køkkentrappe, var placeret. Ved denne bebyggelsesform opstod hjørnestuen med det store vindue i det skrå fag mod gården. Rummet, der oftest blev anvendt til spisestue, kunne også være ovalt.

Bygningstypen optræder i flere variationer fra 1700-tallets midte og ca. 150 år frem.

Udlejningsbyggeri var ret spartansk. En af de enkleste former bestod af et gennemgående trapperum med en lejlighed på hver side. Lejlighederne var delt op med et langsgående og et tværgående skillerum. Derved fremkom en eller to stuer til gaden samt kammer og køkken til gården.

Omkring år 1900 gjorde man op med korridorsystemet, og køkkenet fik således en mere central placering i lejligheden. Heraf fulgte hurtigt forsøg med indretning af spisekøkkener; en idé, der var hentet i Tyskland, men som dog først slog rigtigt an i 1960'erne.

Radikale nybrud i lejlighedsindretningen i Danmark sker altså først med kraftig inspiration fra funktionalismen i 1920-30'erne, med direkte inspiration fra det blomstrende byggeri i Tyskland i årene efter første verdenskrig.

Med nye, byggende befolkningsgrupper skabtes andre boligformer. Først kædehusene med to eller tre lejligheder opført af byggeforeninger, f.eks. Kartoffelrækkerne i København, der blev opført af B&W-arbejdernes byggeforening. Husene havde én lejlighed i hver af de tre etager.

I denne proces fik Landsforeningen Bedre Byggeskik, der fra 1915 virkede for en højnelse af kvaliteten i det almindelige byggeri, en uvurderlig betydning.

                          

 

 

 

 

 

 

 

 

Plan af større borgerhus med sidekorridorlejlighed, 1749.

 

 

 

Tidlige skorstene og ildsteder

De første skorstenspiber

I vort kølige klima, hvor opvarmning af boligen altid har været nødvendig, klarede man sig længe blot med et bål på gulvet. Røgen fra dette ildsted, arnen, fandt selv ud gennem lyren (et hul i taget). En metode, der med en vis udvikling af ildstedet, blev anvendt gennem mange hundrede år. De sidste lyrehuse i Jylland forsvinder så sent som i slutningen af 1800-tallet.

I den tidlige middelalder begyndte man at bygge hævede ildsteder, og i fortsættelse heraf senere røgkanaler med røgfang. Hvornår de første skorstenspiber forekommer her i landet, vides ikke med sikkerhed, men i løbet af middelalderen forsynes flere og flere huse med skorstenspiber. I Tuesens boder i Næstved (opført 1484) findes en overgangsform, idet en gavlskorsten har været afsluttet med pibe i den øverste kamtak (del af den trappeformede gavl), mens husrækkens øvrige ildsteder tilsyneladende kun har haft røgkanal til loftrummet, hvorfra røgen forsvandt ud under tagstenene. Efter denne tid bliver det mere almindeligt at afslutte skorstene med piber, først i byerne og senere på landet.

På et stik af Rundetårn fra 1657 ses en rig variation af skorstenspiber, som i større eller mindre udstrækning har eksisteret i vore byer frem til vor tid, hvor bl.a. central- og fjernvarme har ført til fjernelse af mange skorstenspiber.

Stikket viser, at skorstenspiber kommer op overalt på tagfladerne, også ved tagskægget, og det viser også, at skorstene på dette tidspunkt normalt gik lodret op gennem husene. Piberne er uden sokkel, men med en udkragning øverst. En enkelt pibe har en hvælvet overbygning - en udformning, som ikke har været ualmindelig. Sokler på skorstenspiber indføres her i landet tilsyneladende under påvirkning fra Holland. Senere, hvor man fortrinsvis placerer piberne i tagrygningen, bliver det nødvendigt at trække skorstenene på loftet, evt. understøttet af tømrede skorstensstole.

Der har naturligvis ikke været gjort lige meget ud af skorstenspiberne på alle huse. Pragtskorstene som på Charlottenborg og Eremitageslottet har ikke været almindelige.

Skorstenes udformning og placering kunne være styret af husets funktion eller udformning. I perioder har man helst ville skjule de nødvendige skorstenspiber ved at udforme dem som spir, vaser eller lignende. På de fleste huse har skorstenspiber dog været et bygningselement, man godt ville være bekendt, ja endog fremhævede ved at gøre noget særligt ud af. Dette ses bl.a. af den utrolige variation af almindelige skorstenspiber med sokkel, bånd, gesimser, affasninger og profilering, der stadig findes.

Mange skorstenspiber er ombygget i et forsøg på at forbedre aftrækket eller mindske fugten i skorstene. De kan således være forhøjede ved påmuring eller have fået opsat et lodret rør øverst. Tage eller overdækninger er blevet udført på mange måder som f.eks. de murede sadeltage på Nyboders skorstene. En helt speciel form for afdækning er de senere, drejelige røghætter, der også skulle forhindre røgnedslag.

 

Åbne ildsteder

Det åbne ildsted havde over åbningen en ildstedshammer (overligger) til at bære den murede kappe, der ledte røgen op i skorstenen. Denne overligger kunne ligge på fremkragede sten og var i køkkener ofte af træ. Kaminers overliggere var almindeligvis murede eller af natursten. Senere køkkenildsteder kunne have overliggere af jern, og hvis de var åbne på to sider have en jernsøjle under det fri hjørne.

Inde i køkkenskorstenen var der opført en muret ildbænk i arbejdshøjde. Herpå brændte ilden under gryderne, der hang i en krog med indstillingsmulighed i højden eller stod på ben i gløderne. På landet var det i Østdanmark almindeligt at have én skorsten, hvor alle ildstedsfunktioner var samlet. Man stod inde i skorstenen og havde ildbænk og indfyring til bilægger til den ene side, mens indfyring til bageovn og gruekedel fandtes på de øvrige sider.

I Vestdanmark fandtes der på landet ofte to uafhængige skorstene. Den ene placeret i køkkenet med ildbænk i hele skorstenens bredde og med arbejdssted foran skorstenen. Den anden fandtes så i bryggerset og havde arbejdssted inde i skorstenen, hvor bageovn og gruekedel var tilsluttet. Med sådanne skorstensarrangementer var man i stand til at fremstille væsentlige produkter som brød og øl. Indretningen med de åbne skorstene findes stadig enkelte steder i landet.

Bilæggerovne

De åbne ildsteder havde den ulempe, at røgen under uheldige omstændigheder kunne komme ud i rummet. En stor forbedring var indførelse af bilæggerovnen. Fra den tilstødende, åbne skorsten fyrede man gennem et hul i skorstensvæggen. Man kunne således holde ild og røg adskilt fra det rum, der skulle varmes op. I begyndelsen var bilæggerovne opmurede af særligt udformede kakler, heraf ordet: kakkelovn. Senere blev bilæggerovne af jern almindelige. I den simpleste form klarede man sig blot med en indmuret jernplade i skorstensvæggen. Det er et arrangement, der kendes fra små lejligheder i byerne. Beboelsesrum uden væg mod en åben skorsten måtte stadig opvarmes ved hjælp af kaminer, som, når de var ude af brug, kunne have opsat en træplade for at mindske trækken.

 

Vindovne

Endnu en forbedring gennemførtes ved indførelse af vindovne eller brændeovne, som de i dag kaldes. Også vindovne kunne være af kakler eller fajance, men det mest almindelige var dog ovne af jern, runde eller firkantede. Indfyringen sker i det rum, der skal varmes op, og med et spjæld reguleres lufttilgangen, hvorved forbrændingshastigheden og temperaturen kan styres. Vindovne var mere effektive end de hidtil kendte ovntyper, og de var pladsbesparende, fordi de kunne tilsluttes det samme skorstensrør i flere etager. Ved at trække kakkelovnsrør over gange og lofter gav denne ovntype mulighed for at opvarme rum, der ikke havde forbindelse til en skorsten.

Køkkenkomfurer, som fungerede efter samme princip som vindovne, kom efterhånden til at afløse de åbne ildsteder med ildbænk.

Køkkenkomfurerne, der var udført af jern, gav mulighed for at have flere gryder over ilden på samme tid. Man havde også bedre mulighed for at regulere varmen. Desuden var køkkenkomfurerne forsynet med bageovn, således at almindelige husstande fik mulighed for at bage. Visse komfurer var forsynet med en vandtank, hvor man kunne varme vand

Skorstenspiber

Den traditionelle skorstenspibe kan være udformet med sokkel, skaft, bånd og gesims. Ved at udføre sokkel på skorstenspiber skabes på naturlig måde en udkragning, hvor en god tilslutning til tagdækningsmaterialet kan udføres. Desuden opnås der en større afstand mellem den varme skorstensrøg og brændbart materiale, som f.eks. ved stråtage.

Som oftest afsluttes sokler 1 til 2 skifter over tagryggen og kan være udkragede med et eller flere skifter, hver på 3-5 cm. På det glatte skaft kan der være et smalt, udkraget bånd. Øverst afsluttes piben ofte med et bredere bånd. Udkragningen på disse bånd bør ikke være større end ca. 2,5 cm.

Den nødvendige inddækning kan også udføres med en musetrappe, dvs. udkragede sten som i aftrapning følger tagfladen. Denne måde at skabe inddækning på er udsat for vind og vejr og kræver oftere reparation.

Skorstene og piber til åbne ildsteder udførtes med meget stor lysning. Skorstensfejeren måtte kravle helt ind i skorstenen under fejning. De skorstene, der senere blev almindelige, var meget tynde og måtte renses udefra. I nyeste tid er skorstenenes piber udført helt glatte uden udsmykninger af nogen art, dog ofte afsluttet af en udkraget betonplade

Dørprofiler 1700 - 1950

Man kan datere en dør, d.v.s. sætte den ind i en bestemt tidsmæssig sammenhæng ved at sammenligne dørens fyldingsinddeling, profilering og beslag med veldaterede døre. En datering alene på grundlag af dørenes profiler rummer imidlertid usikkerhedsmormenter.

Der er f.eks. stor variation fra egn til egn, og også inden for den enkelte egn. Endvidere kan der være forskel mellem dørene i palæer og i mere simple huse, ja endda mellem dørene på de forskellige etager i samme hus.

1700 -1740 - Barok

Op gennem 1600-årene havde døre for det meste to fyldninger. Denne inddeling holdt sig langt op i 1700-årene. I Københavns-området blev den dog fortrængt omkring 1700 af døre med én stor fylding.

Fyldingernes profil kunne være asymmetrisk, d.v.s. med forskelligt udseende på dørens to sider.

Den ene side var profileret og lå lidt foran dørrammen, mens den anden side var glat og lå tilbage. Mellem rammestykke og fyldning påsatte man gerne profilerede lister (kelstød). Sådanne lister blev også benyttet mellem fyldingernes frisning.

Et stykke ind i 1700-årene anvendtes tillige trefyldingsdøre, som ofte havde afrundede fyldingshjørner. Fra omkring 1700-tallet blev tofløjede døre mere anvendt i slotte og palæer og kom siden ind i det borgerlige byggeri. Foruden fyldingsdøre var det helt op igennem 1800-årene almindeligt med simple revledøre i mindre fine rum, f.eks. køkken og bryggers.

Motivet til barokprofilerne blev hentet i Holland og Italien. Profilerne blev tildannet i hånden ved hjælp af forskellige profilhøvle, som tilsammen gav det valgte profil. Dørens indfatninger blev opbygget af flere stykker træ, der blev limet og samlet med trænagler. De blev ofte anbragt på en sokkel med et simpelt profil og kunne opsættes forskudte eller knækkede.

Dørlåsene var store kasselåse til at fælde ned i døren, så den ene side af låsen var synlig. På bagsiden satte man en jernplade mage til låsekassen. Pladerne blev samlet med bolte, hvis møtrikker gerne blev filet i blomstermotiv. På tofløjede døre blev der for symmetriens skyld ofte sat en falsk lås med håndtag på fløjdørenes stående fløj. På mere simple døre nøjedes man med klinkefald, som i dag stadig kendes fra stalddøre.

Dørene var før denne periode fastholdt med bladhængsler, der blev boltet på døren. De kunne ofte være dekorativt udformet. selv på simple døre. I det bedre byggeri slog de nye hollandske hængsler igennem. Hængslerne blev stemt ind i dør og karm. På de ældste typer blev de låst med bolte.

Senere blev teknikken rafineret, og hængslerne blev låst med stifter, der blev skjult under den malede overflade. Hollandske hængsler er pyntet med en lille smedet top, udformet som en vase.

 

 

1740 -1770 - Rokoko

I rokokoperioden blev både fyldingsinddeling og profiler ændret.

Enfløjsdørene fik to fyldninger, hvor den nederste fylding fik samme højde som rummets brystpaneler. For at opnå større tæthed blev dørene mange steder overfalsede. Rokokoens profiler blev hentet fra Paris, hvor især arkitekten Blondel er blevet kendt for sin undervisning og sine mønsterbøger om datidens stilarter.

Samtidig fremkom indstukne låse, som helt kunne skjules. Til disse låse hørte greb og låseskilte støbt i messing. Skiltene var gerne - men ikke altid - asymmetriske, og grebene ægformede. Hængslerne var fortsat de hollandske, men det var nødvendigt at give dem en anden udformning, når de skulle passe til en overfalset dør.

Barokkens tre-fyldingsdøre vender tilbage, men fyldingsprofilerne var nu generelt symmetriske, d.v.s. døren var ens på begge sider. Tofløjsdørene fik indskudt en ekstra fylding for oven, og den nederste fylding blev lavere, svarende til brystpanelerne, i lighed med enfløjsdørene i rokokoperioden.

Indfatningsprofilerne fra rokokotiden fortsatte et stykke ind i den klassicistiske periode. Den danske arkitekt Harsdorff (1735-99) tilførte stilen en profil, som blev helt unik for denne periode. Fra det antikke Rom hentede man endvidere klassiske profiler.

Låsenes dørskilte blev symmetriske. Foruden messingdørgreb introducerede man skilte og greb af jern. Hængslernes toppe blev ændret. Især slog agerntoppen igennem.

1770-1800 - Klassicismen

I sidste halvdel af 1700-årene opstod interessen for den klassiske bygningskunst.

Barokkens tre-fyldingsdøre vender tilbage, men fyldingsprofilerne var nu generelt symmetriske, d.v.s. døren var ens på begge sider. Tofløjsdørene fik indskudt en ekstra fylding for oven, og den nederste fylding blev lavere, svarende til brystpanelerne, i lighed med enfløjsdørene i rokokoperioden.

Indfatningsprofilerne fra rokokotiden fortsatte et stykke ind i den klassicistiske periode. Den danske arkitekt Harsdorff (1735-99) tilførte stilen en profil, som blev helt unik for denne periode. Fra det antikke Rom hentede man endvidere klassiske profiler.

Låsenes dørskilte blev symmetriske. Foruden messingdørgreb introducerede man skilte og greb af jern. Hængslernes toppe blev ændret. Især slog agerntoppen igennem.

 

Harsdoff's profil med og uden maling

1800-1840 - Empire

I empireperioden blev enfløjsdørene udført med fem fyldinger.

Fyldingernes spejl blev ofte kanneleret (riflet) og kunne også have en udskåret medaljon i fyldingsspejlet. I stedet for en enkelt slagliste brugte man to, således at den gående fløj blev bredere end den stående. Det gav mere plads til at passere. Med dobbelte slaglister kunne man tillige nøjes med at isætte en enkelt lås og stadig opretholde symmetrien.

Det Harsdorff'ske profil fortsatte i København langt ind i 1800-årene, mens provinsen hellere anvendte lave riflede profiler. Kannelerede indfatninger blev ofte samlet i hjørnerne om en lille slutklods, der enten kunne være en drejet roset eller være pyramideformet. Empirens kannelerede profiler blev kun anvendt i en kort periode og ses sjældent efter 1850.

Englænderen Chub introducerede en lås med en konstruktion (tilholdere), som gjorde det vanskeligt at dirke låsen op. Udformningen af denne lås smittede af på tidens indstukne låse, og typen ændrede sig herefter kun lidt i resten af 1800-årene.

Låseskiltene blev forenklet i overensstemmelse med stilen. Der fremkom kryds- og krykgreb, både i jern og messing. Hængseltoppe blev forsynet med runde toppe samt med vaser i stiliseret form.

 

 

 

 

 

 

 

1840-1870 - Historicisme

Med opblomstringen af den historiske interesse for bygninger kopierede man i stort omfang detaljer fra både gotik renæssance og barok.

Døre med fem smalle fyldinger blev almindelige i det meste af landet. De små fyldinger blev undertiden svagt pyramideformede, og der blev endog fremstillet døre, hvor alle fyldinger havde pyramideform. Klassiske profiler fik gotisk præg ved at give hovedprofilets karnis en skrå affasning.

Låseskiltene blev forenklet til blot at være en smal messingplade, afsluttet med et lille profil. Til skiltet hørte krydsgreb eller krykgreb. Hollandske hængsler blev nu erstattet med Hamborghængsler, som udmærkede sig ved at være nemmere at sætte på dørene.

 

Hamburgerhængsel med berlinerknop

 

1870-1900 - Industrialismen

I sidste halvdel af 1800-årene ændrede industrialiseringen vilkårene for det traditionelle byggeri. Bygningsdele kunne nu produceres med større ensartethed.

Ved fremkomsten af dampdrevne snedkerimaskiner undgik man at høvle og kele en mængde snedkerarbejde med håndkraft. De store dampsnedkerier tilbød ligefrem standarddøre. Håndværkere i provinsen fortsatte en tid med at håndhøvle profiler, men omkring århundredskiftet var der efterhånden maskinsnedkerier i de fleste større byer.

Mens snedkerarbejdet i det velhavende byggeri stadig var nuanceret og detaljeret, blev snedkerarbejdet i det billige boligbyggeri mere og mere standardiseret og ensformigt. Enkeltdørene fik indsat et lodret midterrammestykke. Dette gav nye inddelinger, som f.eks. flagdøre.

Mange steder - særlig uden for København - vedblev man at anvende messinggreb. I København blev det moderne med greb forarbejdet i horn, ben og/eller hårdt træ, som f.eks. pokkenholt. De såkaldte spidsgreb og knippelgreb prægede markedet. De var katalogvarer, som kunne leveres helt op til 2. verdenskrig. Massefabrikerede beslag blev også en katalogvare.

 

1900-1930 - Før- og mellemkrigsperioden

Efter århundredskiftet behandlede arkitekter stilarterne meget frit.

Varitionen blev så omfattende, at det er vanskeligt at fremhæve nogle dørtyper frem for andre som kendetegnende for denne periode. En del arkitekter nedsatte sig også i denne periode som praktiserende i provinsen. Ved deres virke opstod lokale profilsæt med hver sit særpræg.

De gamle indstukne hollandske hængsler udgik nu helt til fordel for Hamborghængsler, som efter århundredskiftet blev udstyret med Berlinerknop.

Der fremkom Danziger-, Kønigsberg-, Berliner- og Københavnerlåse, som gennemgående var ens opbygget, men havde forskelligt profilerede nøglehuller. Navnene markede fremstillingsstedet.

1930-1950 - "Nyere tid"

Med den funktionalistiske tankegang, som prægede mellemkrigsårene, skulle en dør i sin yderste konsekvens alene være en plade, der kunne åbne og lukke. Men det varede endnu mange år, for helt glatte døre blev enerådende.

I de første efterkrigsår, hvor man endnu forarbejdede fyldingsdøre til nybyggeri, blev fyldingerne udført af krydsfiner for at undgå de problemer, man tidligere havde med fyldinger, som flækkede. Foruden de kendte greb i naturmaterialer fremkom greb fremstillet af et syntetisk materiale. forløberen for vore dages plasthåndtag.

Link til mere om  BYGGESTIL PERIODER

Trætrapper, typer og traditioner

En af tømmerfagets fornemmeste discipliner er tildannelse og opstilling af trapper. Arbejdet kræver nøjagtig opmåling og stor præcision i udførelsen samt udvælgelse af de bedste materialer, hvis resultatet skal blive tilfredsstillende. Samtidig er trappen et markant indslag i en bygnings arkitektur. De mange trappeformer, der findes, vidner om, at der til stadighed har været arbejdet med at opnå en hensigtsmæssig funktion og et smukt udseende.

Efter en periode med overvejende etplansboliger og elementbyggeri er traditionen for gode, smukke trætrapper blevet forsømt. I stedet har serieprodukter med standardtrapper, der bryder med tidligere tiders udformninger, set dagens lys.

I en god trappe er der i høj grad tale om sammenhæng mellem funktion og form. Denne sammenhæng er udtrykt gennem enkle regler, der giver grundlaget for den gode trappe. Er der en regelmæssig og god gang i trappen, vil den også få et pænt og harmonisk forløb.

Grund og stigning

I fagsproget tales ikke om trindybde og trinhøjde, men om grund og stigning. Det er størrelsen af disse og deres indbyrdes forhold, der bestemmer, om trappen er behagelig at gå på, og hvor stejl den bliver.

En gammel regel for forholdet mellem grund og stigning er, at to stigninger og en grund tilsammen skal være ca. 1 alen, svarende til 61-63 cm. Dette kan for eksempel opnås med grund og stigning på hver 21 cm, men trappen vil være relativt stejl (45 grader). En trappe med grund på omkring 24 cm og stigning på 19 cm vil være langt mere behagelig at færdes på, men kræver mere plads.

Indstemte trapper

Trinene i trappen bæres af to parallelle vanger, forvange og bagvange. Når trinene er stemt ind i vangernes inderside, er der tale om en indstemt trappe. Trappen kan være lukket eller åben - dvs. med eller uden stødtrin. En trappe med stødtrin virker mere lukket og sikker at gå på og udgør også en mere solid konstruktion end en åben trappe.
Bortset fra sekundære lofts- og kældertrapper bør indendørs trapper i gamle huse udføres med stødtrin.

Opsadlede trapper

Opsadlede trapper er en anden traditionel trappekonstruktion. Den udføres ved, at trinene lægges oven på vangerne. Vangernes overside er da tildannet, så de svarer til grund og stigning.

Spindeltrappe, 1500-årene.

 

Trappens elementer

Foruden vanger, trin og eventuelle stødtrin har trappen gelænder som afskærmning og håndstøtte.

Gelænderet består traditionelt af en håndliste båret af balustre fastgjort i vangen. Netop gelænderet opleves som en markant del af trappen og har gennem tiderne været gjort til genstand for dekorativ bearbejdning.

Rigt profilerede håndlister og udskårne eller sindrigt drejede balustre - ofte med udtalte, tidstypiske stiltræk - har givet trapperne karakter.

Ved trappernes begyndelse og afslutning og i sjældnere tilfælde ved reposerne (afsatserne) er ofte udført mæglere med fine detaljer, der på en smuk måde formidler overgang mellem trappeløb og reposer.

Ikke kun i fornemme, men også i mere enkle trapper bør man ofre udformning af håndliste og balustre opmærksomhed og undgå de helt simple løsninger i form af to eller flere høvlede brædder. Håndlistens profilering har - ud over det dekorative - også en funktionsmæssig betydning for et godt greb for hånden.

                                                         Eksempler på udformning af håndlister og balustre.

 

 

Ligeløbstrapper

Den enkleste trappe er ligeløbstrappen, som i eet forløb fører fra den ene etage til den anden. I den rendyrkede ligeløbstrappe er alle trin ens. Hermed får trappens vanger et lige forløb og trappens øvrige dele - balustre, håndliste og mæglere - bliver tilsvarende ukomplicerede at udføre.

Forskellige forhold kan gøre, at en ligeløbstrappe ikke er en hensigtsmæssig løsning, for eksempel hvis etagehøjden er meget stor. Her kan man vælge at dele trappen i flere løb og indskyde en eller flere reposer undervejs. Hvorledes løb og reposer fordeles, afhænger af trapperummets form. En naturlig opdeling ved en stor rumhøjde vil være to løb vinkelret på hinanden. Det underste med forholdsvis få stigninger, som fører op til en kvadratisk repos, hvorfra trappen føres videre som et længere, lige løb. En anden naturlig fordeling består i to lige store og parallelle løb forbundet med en repos, der spænder ud i de to løbs samlede bredde. Denne trappe er smukkest, hvis den ligger i et selvstændigt rum med vægge langs løb og reposer.

Trapper med to løb er velkendte og ofte anvendte løsninger; men der findes flere variationsmuligheder, f.eks. trapper med tre løb og hjørnereposer - en løsning, der dog kun sjældent hører hjemme i almindelige boliger. Fælles for repostrapperne er, at de kan gives et enkelt og harmonisk forløb, men at de stiller store pladskrav.

En helt enkel, pladsbesparende variant af ligeløbstrappen opnås ved at gøre bagvangen længere en forvangen og fordele trinene ens langs de to vanger. Denne trappe, der får et ret forløb, er forholdsvis enkel at fremstille. Den er dog mindre behagelig at gå på, fordi trinene ikke forløber vinkelret på gangretningen.

Eksempel på kraftige, udskårne balustre fra 1700-tallet. Denne balusterform er ofte malet som imitation af marmor.

Kvart- og halvsvingstrapper

Hvor pladsen ikke tillader trapper med lige løb, bruges kvart- eller halvsvingstrapper. Her er enten alle eller nogle af trinene kileformede, og derfor bliver vangeforløbet krumt.

Krumme eller svungne trapper udspringer ikke altid af pladsnød, men kan selvfølgelig også vælges ud fra rent arkitektoniske ønsker. I begge tilfælde gælder det, at fordelingen og udformningen af de skæve trin følger bestemte regler. Dette skyldes, at trinfordelingen er direkte bestemmende for forløbet af vanger og håndlister.

I krumme trapper er forholdet mellem grund og stigning (eller trappens stejlhed) naturligvis ikke ens ved for- og bagvange. Man er derfor nødt til at definere en ganglinie, der som regel er fastlagt i midten af trappens bredde. For at trappen kan være god at gå på, skal forholdet mellem grund og stigning langs denne linie være fast i hele trappens forløb. Derudover skal de enkelte trinforkanter helst være vinkelrette på ganglinien. Samtidig skal grundene langs siderne gives en jævn fordeling, for at vanger og håndliste kan få et harmonisk forløb uden pludselige retningsændringer.

I kvartsvingstrappen har ganglinien et kvartcirkelformet forløb. Trinene omkring svinget er kileformede, og de tilstødende trin giver en jævn overgang til de parallelle trin i ligeløbsdelen(e).

På samme måde som i ligeløbstrapper med skæve trin ses også kvartsvingstrapper, hvor hele forvangen er udført med lige forløb. Det opnås ved at fordele trinene med samme grund på hele strækningen. Men forenklingen af forvangens forløb sker på bekostning af trappens bekvemmelighed. Det kan følges generende og give usikkerhedsfornemmelse at færdes på en trappe, hvor trinene står så skævt i forhold til bevægelsesretningen.

Ganglinien i en halvsvingstrappe har i svinget et halvcirkelformet forløb. Trappen får det pæneste forløb, hvis trinforkanterne kommer til at ligge symmetrisk omkring durchsichtens midterlinie.

Som for alle trapper med to parallelle løb gælder det også for halvsvingstrappen, at den egner sig bedst til at være placeret i et selvstændigt trapperum.

Spindel- og vindeltrapper

Trapper med cirkulær ganglinie kaldes spindeltrapper eller vindeltrapper, alt efter hvorledes de er opbygget.

Alle trin er i princippet ens; trappeformen kan ved indskydelse af reposer, der udformes som cirkeludsnit, betjene etager med varierende rumhøjde og forskelligt orienteret adgang.

Den fritstående snegletrappe af træ er en uhyre elegant konstruktion, der vidner om en højt udviklet, håndværksmæssig formåen. Den tager ikke megen plads op, men er tilsvarende mindre rummelig at færdes på. Den er på grund af den store grad af håndværksmæssig bearbejdning dyr at fremstille og vælges vel kun til ganske særlige opgaver. Moderne, fabriksfremstillede spindeltrapper af metal eller beton kan købes til en rimelig pris, men passer sjældent til eksisterende, bevaringsværdige interiører.

Eksempler på trapper med lige trin.

 

Repostrappe med 3 løb, o. 1800.

 

Fritstående spindeltrappe, 1985.

 

Vindeltrappe med drejede balustre og cirkulær lysning, o. 1860.

Valg af trappeform

 Valget af trappeform afhænger af mange faktorer. Man kan arbejde med trappen i et åbent rumforløb, hvor trappen også bliver et arkitektonisk bindeled, eller den kan lægges i et snævert, selvstændigt rum, hvor den alene tjener som adgangsmulighed mellem etagerne.

I mange almindelige beboelseshuse er der kun behov for een trappe. En trappe i et åbent rumforløb er pladskrævende ud over det areal, den dækker, fordi der skal være plads til at komme af og på trappen. Den giver også visse møbleringsmæssige begrænsinger.

Som tidligere nævnt kan rumhøjden være afgørende for valget af trappeform, men også konstruktive forhold som for eksempel bjælkeafstand og bjælkeretning kan være bestemmende for trappemulighederne. Det må anses for rigtigst at undgå voldsomme overskæringer og udvekslinger i bjælkelaget.

En ligeløbstrappe, som kan føres op mellem to bjælker, giver færrest konstruktive indgreb og ses da også som en uhyre almindelig løsning - allerenklest, hvis trappen kan føres op langs en væg.

Der er mange traditionelle trappetyper at vælge imellem. Med den nødvendige vurdering af ønsker og muligheder vil det være muligt at træffe det rigtige valg - funktionelt, arkitektonisk og økonomisk - i hver enkelt tilfælde.

Materialer

Til traditionelle trætrapper anbefales det at anvende fyr af udsøgt sortering - det skal være fintringet, knastfattigt træ af god kvalitet. Ved sammenlimning må der ikke anvendes træ af forskellig farve.

Til trin og vanger må plankerne være marvskårne og vellagrede, da trinene ellers ved svind vil komme til at knirke.

Til en malet trappe kan anvendes fyr, også til håndlisten. Hvis håndlisten skal stå umalet, anvendes traditionelt mahogni eller (bejdset) bøg.

Hvis man ønsker at give trappen en overfladebehandling i form af maling, foreskriver traditionen, at alle trappens dele, bortset fra trinforkanter og trinflader, malerbehandles.

Snegletrapper.

 

Eksempel på arbejdstegning. Trappe med to kvartsving og krumme mæglere.

 

Trapper med skæve trin.

 

Eksempel på arbejdstegning. Ligeløbstrappe med plankemæglere

 

 

Byggeskik på landet

De ældste, bevarede danske bondebygninger er fra tiden omkring 1600, men der er ikke mange tilbage af dem. Først efter 1700 findes bygninger i større antal bevaret.

Indtil de store landboreformer i slutningen af 1700-tallet (udskiftningen) var den overvejende del af danske landbygninger samlet i landsbyer, hvorfra den omgivende jord blev dyrket i fællesskab. Bygningerne opførtes fortrinsvis ovenpå tidligere tiders gårdanlæg, således at man ved fjernelse af landsbygårde vil kunne finde flere rester under hinanden af ældre bebyggelse. Sådanne undersøgelser har vist, at der har været tale om en udvikling fra en- og tolængede ejendomme til komplicerede firelængede gårdanlæg.

Med udskiftningen brød man mønsteret med at bygge på den gammelkendte grund. Hvor den enkelte gårds jorder tidligere lå spredt over hele landsbyens tilliggende, samledes jordene nu omkring de enkelte ejendomme, som oftest ved at der ude i markerne blev opført nye gårde. Disse opførtes to-, tre- og firelængede, afhængigt af hvor i landet man befinder sig, og selvfølgelig under hensyntagen til, hvor god en økonomi den udflyttede bonde havde. Mange af disse udflyttede gårde eksisterer endnu, og man vil ofte kunne genfinde hele længer af langt ældre dato end udflytningstidspunktet, fordi man sommetider har nedtaget den gamle gård i landsbyen og genbrugt én eller flere længer, der var af god kvalitet.

Bestanden af gamle bønderbygninger fra før eller lige efter udskiftningen er stærkt svingende i de forskellige egne af Danmark. Nord for Limfjorden og på de vestjyske hedestrækninger er der bevaret overordentlig få gårde fra tiden før 1800. De rigere egne af landet har bevaret flest gamle bygninger, fordi der her har været råd til at bygge godt og solidt. Det gælder således især Fyn og Sønderjylland, men også den østlige del af Sydsjælland og Falster kan opvise en række gamle gårde. Til gengæld finder man i de jyske hedeegne en række gårde, opført i første halvdel af 1800-årene, af grundmur, der her er anvendt langt tidligere end i andre egne af landet.

 

Stjerneudskiftning, hvor gårdene forblev samlede i landsbyen.

 

Udflyttede gårde, der ligger centralt på de nye, samlede jordlodder.

Bindingsværk

De ældste gårde, der findes, er opført af bindingsværk. Bindingsværk er et skelet af tømmer, hvor stolper og bjælker udgør de bærende led.

De lodrette stolper er rejst enten direkte på syldstenene (fundamentet) eller tappet ned i en fodrem (vandret tømmerstykke). Stolperne i de to sider af bygningen er anbragt overfor hinanden og forbundet med en bjælke. På langs forbindes stolperne foroven af en tagrem, som de er tappet igennem. Tagremmen styrer og sammenholder konstruktionen og lukker for de øverste tavls udfylding. De øvrige tømmerstykker benævnes under ét fyldtømmer. Det vandrette fyldtømmer kaldes løsholter og det lodrette dokker. Yderligere er der skråbånd samt vindues- og døroverliggere. Fyldtømmeret har til formål at sammenholde og afstive de bærende tømmerstykker samt at være ramme for døre, vinduer og tavl.

To stolper forbundet med en bjælke på tværs af huset udgør et bindt, og bindingerne deler huset op i fag, der som regel har samme størrelse. Da spærene altid er anbragt direkte over stolperne, gentages den regelmæssige opdeling i tagrummet. Denne strenge fagdeling er det karakteristiske ved bindingsværket og er det, som adskiller det fra andre konstruktionsprincipper.

Der skelnes mellem to konstruktionsmåder afhængigt af bjælkernes anbringelse i bindingsværkskonstruktionen. Ved bindingsværk med styrtrumskonstruktion samles bjælkerne med stolperne ved, at disse tappes sammen. Denne konstruktion kendetegnes ved, at der øverst i stolperne udvendig på huset ses gennemstukne bjælketappe, der som regel er fornaglede med to nagler. Konstruktionen ses visse steder i landet udført med bladede samlinger, således at hele bjælkehovedet er synligt udvendigt på huset. Det kaldes glammede bjælker. Det lille stykke væg over bjælken op til tagremmens overside kaldes styrtrumsvæggen.

Ved den anden konstruktion ligger bjælkerne oven på tagremmen i en kæmning (samling), og her er bjælkerne ikke direkte forbundet med stolperne.

Som en grov regel, kan man sige, at bygninger på landet med styrtrumskonstruktion som oftest er opført først i 1800-tallet eller før, og at jo højere styrtrumsvæggen er, des ældre er huset. Bygninger på landet med bindingsværk med kæmmede bjælker lagt på tagremmen er som regel opført efter år 1830.


A: Styrtrumskonstruktion med glammede bjælker.
B: Styrtrumskonstruktion med gennemstukne bjælker.
C: Konstruktion med fodrem, skråbånd og kæmmede bjælker, der ligger oven på tagremmen.
D: Grundmuret vægkonstruktion med sugfjel og sternbræt.
E: Grundmuret vægkonstruktion med muret og pudset (trukket) hovedgesims.

Tværsnit i ladebygning med sulekonstruktion.Efter Zangenberg, 1925.

Egnssærpræg

Hovedprincipperne i bindingsværket er det samme overalt i landet, men i detaljerne er der store variationer fra egn til egn.

Bygningerne i de trærige egne i Østjylland har meget svært egetømmer i facaderne. I det østlige Sønderjylland ses ofte dobbelte dokker i undertavlene, mens bindingsværket bliver enklere, jo længere nord- og østover man kommer.

Det fynske byggeri er af høj kvalitet, men ofte ikke så gammelt, idet bindingsværksbyggemåden holdt stand længe på Fyn, hvor der var meget og godt bygningstømmer til rådighed.

Kommer man til det sjællandske landhus, ses det tydeligt, at kvaliteten er ringere. Her anvendes ikke bindingsværk med gennemstukne bjælketappe, men med glammede bjælkehoveder. Der anvendes som oftest fyr i stedet for eg, der er længere mellem stolperne, og der ses slet ikke den rige brug af løsholter og dokker. Der anvendes heller ikke fodrem; stolperne er sat direkte på syldsten og forbindes i de bedste huse forneden af syldstykker fra stolpe til stolpe. Helt spinkelt er bindingsværket i Nordvestsjælland, hvor løsholterne er erstattet af sidebånd, der er pålagt stolpernes inderside.

Tværsnit i hus med højremskonstruktion. Efter Zangenberg, 1925

 

Tværsnit i hus med bindingsværkskonstruktion og gennemstukne bjælker. Tagkonstruktionen har hanebåndsspærfag.Efter Zangenberg, 1925.

 

Tværsnit i staldbygning med trempelkonstruktion opført efter typetegninger fra landsforeningen Bedre Byggeskik.

Suler og højrem

Det er bindingsværket med de tagbærende stolper i ydervæggene og den regelmæssige fagdeling, der dominerer blandt de gamle landbygninger. I nogle egne kan man imidlertid finde huse, der er bygget efter andre principper. Det er sulehuse og højremshuse, som ligner hinanden ved, at de tagbærende stolper er anbragt inde i bygningerne.

I sulehusene er der inde i bygningens midte rejst en række stolper - suler, som bærer en ås under rygningen af huset. Denne byggemåde kendes i dag fra Fyn, men har tidligere været udbredt over større dele af landet. Oprindelig har sulekonstruktionen været brugt i såvel stuehuse som avlsbygninger, men i senere tider har den mest været anvendt i avlsbygningerne, især laderne, hvor konstruktionen gav frie, høje rum, der var velegnede til kornoplag og tærskning.

Højremshusene er udbredte i Vendsyssel og Thy. I disse huse hviler spærene ikke på ydermurene, men på to højremme, der bæres af stolper inde i huset. Fra højremmen fører stikspær ud til ydermurene. Selve konstruktionen står således velbeskyttet inde i husene, og ydervæggen, der ikke skal bære tagets vægt, er ofte let byggede. De indvendige stolperækker deler husene op i et bredt midtparti og to lavere sidepartier (udskud). I stuehusene mangler udskuddene ofte foran stuerne, medens udhusene som regel har udskud på begge langsider.

Farver på og overfladebehandling af bindingsværk

Bindingsværkshusene krævede megen vedligeholdelse og blev gerne hvert år inden pinse kalket, tjæret og malet. Der er forskel på, hvordan man i de enkelte egne behandlede facaderne.

På Sjælland er der tradition for at kalke bindingsværkshusene hvide på tavl og tømmer. Det gjorde man også på Møn og Nordfalster, medens den sydlige del af Falster har haft såvel helt hvide huse som huse med tjæret eller malet tømmer og lyserøde eller hvide tavl.

På Fyn er det svære bindingsværk så godt som altid opstolpet, dvs. givet en afvigende farve i forhold til tavlene. Der kendes dog på Faaborgegnen og på Nordvestfyn nogle bygninger, der ikke synes at have været opstolpet. Et træk, der måske kan pege på, at opstolpning ikke har været så udpræget i ældre tid. Det almindeligste på Fyn siden midten af forrige århundrede er imidlertid, at tømmeret er tjæret, brun- eller grønmalet, og at tavlene er hvidkalkede. På Vestfyn ofte med gule undertavl og hvide overtavl. Omkring Assens ses den særlige variant, at stuehuset er opstolpet, mens udlængerne ikke er. Der findes næppe ret mange huse tilbage med opstregede fuger, men mange steder på Øst- og Sydfyn var tavlene i midten af forrige århundrede malet med vandrette streger på murværkets fuger, f.eks. blå fuger på gule tavl.

At udseendet på de lollandske og fynske gårde ligger tæt op ad hinanden, kan måske forklares ved, at netop de to øer havde tætte forbindelser før i tiden. Lolland hørte til Fyns Stift, og flere af de store herregårde havde fælles ejere i 1700- og 1800-tallet. De sydfynske øer har mange træk fælles med Als og Sønderjylland, men også meget tilfælles med Fyn.

På Tåsinge er husene dels hvidkalkede over stolper og tavl, dels med rødbrunt tømmer og hvide tavl. På Thurø var det karakteristisk med røde stolper og hvide tavl med en blå fuge langs tømmerets kanter. De øvrige øer har overvejende haft hvide tavl og sorttjæret tømmer. Det sønderjyske adskiller sig på et meget væsentligt punkt fra andre egne ved de mange gamle, grundmurede huse.

I hedeegnene i Jylland er de få bindingsværksgårde, der endnu eksisterer, opført af meget spinkelt tømmer med tavl udmuret med marksten, lersten eller klining. Bygningerne må antages altid at have være kalkede.

Den store farverigdom skal man til Østjylland i egnene mellem Kolding og Århus for at finde. Tømmeret er altid opstolpet, sorttjæret eller malet rødbrunt eller sjældnere grønt. Til det sorte tømmer er tavlene gule eller røde, undertiden med hvide streger langs kanterne (randfuger). De forskellige variationer genfindes meget blandet, og det er vanskeligt at tillægge én type dominans i et område.

Grundmurede huse

Til forskel fra bindingsværkshuse er grundmurede huse opført udelukkende af murværk.

Allerede i 1700-tallet lærte bønderne i Sønderjylland selv at brænde tegl til deres nybygninger. Tidligt i 1800-årene bliver det også almindeligt i Vestjylland, hvor bindingsværkshusene var af ringe kvalitet, da der ingen skove fandtes, hvor man kunne hente tømmer. I disse egne afløstes bindingsværkshusene i første halvdel af 1800-tallet derfor af grundmurede huse af røde sten. Bygningerne overtog bindingsværkshusenes proportioner og fagdeling, der nu markeredes af stenhusenes regelmæssige vinduesrækker.

Omkring midten af 1800-tallet blev bindingsværket over det meste af landet efterhånden udkonkurreret af det murede byggeri.

I de egne af landet, hvor natursten skulle fjernes fra markerne, blev de anvendt til byggeri af udlænger. Særligt på Nordvestsjælland og Bornholm findes en række staldlænger af kløvede marksten rejst i tiden 1870-80 samt i Østjylland, hvor der ofte ses stalde af kvaderhuggede marksten.

Med cementens fremkomst i 1860'erne og dens indførelse som byggemateriale gennem 1880'erne og 90'erne blev det muligt at opføre støbte staldkonstruktioner. Fra 1890'erne kendes disse staldlænger fra de samme egne, som anvendte kløvede marksten. Bygningerne er konstruktivt dårlige, og mange af dem er forsvundet.

Kløvede sten anvendt til opførelse af ydervægge.

Træbygninger

Til gårdene hører der også en del træbygninger: lader, vognskure, hønsehuse, mindre skure, garager m.m. samt udhuse, en havestue eller et lysthus i ny og næ. Disse er opført af bindingsværk, beklædt med brædder, oftest en på to eller brædder med lister, sjældnere med spånbeklædninger.

Man kan dog som et kuriosum nævne de sjællandske, lolland-falsterske og bornholmske bondehuses trægavle, de alsiske hjelm-lader og de sønderjyske bullader, som repræsenterende meget gamle, egnstypiske træbygninger og -overflader.

Træbygningerne er uden undtagelse malede i røde, gule, brune eller sorte farver. Trætjærede bræddebeklædninger eller bræddegavle ses også.

Tagdækning

I tiden indtil omkring år 1900 var det altovervejende tagdækningsmateriale strå, langhalm eller rør - afhængigt af hvad der var mulighed for at skaffe lokalt. Dyrest og bedst var det at lægge tagrør. Hvis det ikke kunne skaffes, anvendtes langhalm, som man havde nok af fra markafgrøden.

Selv om stråtage udførtes overalt i landet, er tækkemetoden ikke ens.

Der er to forskellige metoder til fastgørelse af halm eller tagrør. De to metoder, binding og syning, lod sig i ældre tid skarpt adskille. De bundne tage er karakteriseret ved, at dukkerne (bundterne) fastholdes af kæppe, som regel hassel, der bliver bundet til lægterne, medens det syede tag udføres ved, at garnet eller tråden sys rundt om lægter og dukker. Således var Sjælland, Møn, Lolland, Falster, Samsø og Bornholm de områder, hvor binding var almindeligt, mens man i Jylland og på Fyn syede tagene.

Tækkefaget har imidlertid været præget af individuelle løsninger. Mønningsmaterialet og måden at udføre mønningen (rygningen) på har selvsagt også været bestemt af, hvad der var nem adgang til. Derfor blev der i de skovrige egne i Østdanmark brugt kragetræer til at fastholde mønningshalmen. Kragetræer er kløvede egetræsstykker, der er sammenholdt to og to og anbringes over mønningen. I Vestjylland med den udsatte beliggenhed og den ringe mængde træ brugte man græstørv i stedet for halm. I hedeegnene var halmen også en mangelvare og blev derfor såvel i taget som på mønning strakt ved at indsy rækker af lyng. I disse egne har mønninger af lyngtørv været meget almindelige. De er i øvrigt mere holdbare end halmmønninger. 

Ved kysterne og på nogle øer har tang ligeledes været anvendt, mest konsekvent på Læsø, hvor det blev brugt til hele taget. På de sydfynske øer brugte man kun tang til mønningen.

Gårdtyperne

Ved at systematisere de forskellige gårdanlæg kan man nogenlunde sikkert fastslå, at den enlængede gårdtype eller gårde med absolut dominerende hovedlænge især har været anvendt på Bornholm, de sydfynske øer, på Als og Sundeved.


A: Vendsysselsk gårdtype. Den tolængede gårdtype med bygningskroppe, der ligger i øst-vestlig retning.
B: Firlænget gård fra Ringkøbingegnen.
C: Marskgård fra Tønderegnen. I det åbne landskab ligger gårdene på kunstige holme, de såkaldte varf, der hæver sig over det omgivende, flade landskab.
D: Fynsk husmandssted (boelssted). Stuehuset er flankeret af to sidefløje, der rummer stald og lade.
E: Firlænget, sjællandsk bondegård. Denne bygningstype var især udbredt før udskiftningen i slutningen af det. 18. årh., men var fortsat anvendt op til midten af det forrige århundrede.
F: Husmandssted med vinkelformede avlsbygninger. I de gårde som De sjællandske Landboforeninger og landsforeningen Bedre Byggeskik projekterede og opførte i 1930'erne, kombinerede man hensynet til bygningsøkonomi og arbejdslettelse i overenstemmelse med tidens krav.

En anden karakteristisk gårdtype er den såkaldte parallelgård, som først og fremmest kendes fra Thy og Vendsyssel. I disse egne er den i høj grad med til at sætte sit præg på landskabet. Parallelgårdene er som regel mere beskedne ejendomme med to parallelt liggende længer, der næsten altid vender gavlene mod øst og vest.

Trelængede gårde findes mange steder i landet, men især på Fyn er typen ofte anvendt ved husmandssteder og smågårde med en boligfløj og to korte sidelænger. Gårdspladsen åbner sig som regel mod vejen.

Endelig findes der den firelængede gårdtype, der dominerer på Sjælland, Fyn og i Østjylland, dog med den forskel, at den sjællandske gård er sammenbygget ligesom den fynske, medens man i Jylland ofte har et fritliggende stuehus i nær kontakt til længerne.

 

Grundplaner

I Sønderjylland, hvor husene er bredere og mere rummelige end i det øvrige land, har de enlængede huse sædvanligvis et langsgående skillerum, således at stuerne ligger parallelt bag hinanden. Modsætningen hertil er huse med højremskonstruktion, hvor rummene er tværgående.

Den parallelle gård, der er særlig udbredt i Nordjylland, er karakteristisk ved, at den ene længe rummer stuehuset og eventuelt en mindre stalddel, fortrinsvis hestestalden, mens den parallelle længe indeholder stald, lade, lo m.v. Til disse gårde har der sandsynligvis i ældre tid været knyttet fritliggende bagehuse, hvori de store bageovne har været placeret.

I trelængede gårde og vinkelgårde har det været almindeligt, at stalden lå i det, der må betegnes som hovedhuset, mens lo, lade m.v. har ligget i henholdsvis vinklen eller i de 2 tværlænger. Særligt på Fyn vil det ofte ses - selv i trelængede huse, at hjørnerne er rundbyggede; et tegn på at huset har sulekonstruktion.

I firelængede gårde, der er udbredt over hele det østlige Danmark og den østlige del af Jylland, er stuehuset typisk indrettet med bolig i den ene fløj, eventuelt suppleret med en stald- eller ladedel. På Sjælland har gårdene lukket sig mod omgivelserne og åbnet sig mod gårdspladsen. Det vil sige, at kun få porte og lemme har vendt ud mod marker og vej, mens øvrige døre og vinduer i stuehus m.v. fortrinsvis har vendt mod gårdspladsen.

Stuehusplanernes indretning var væsentligst bestemt af skorstenens placering.

På Sjælland og Jylland nord for Limfjorden har der overvejende kun været én skorsten, der har samlet alle husets ildsteder. Efterhånden som stuehusene er vokset, har der vist sig behov for at opføre en ekstra skorsten, der ofte blev opført som en kakkelovnsskorsten ved den finere stue i husets ene ende. I Nordjylland så godt som altid i den vestre ende.

Ildstedets placering i det enlængede hus var i Jylland sådan, at der fyredes fra frammerset (forstuen) direkte i køkkenildstedet og i ovnen. Man stod udenfor ildstedet og fyrede ind på kogepladsen. De enlængede huse på de sydfynske øer havde samme fyringsmåde, medens man i den sjællandske type måtte stå inde i skorstenen. I modsætning til de fynske gårde, hvor køkkenildstedet typisk fyres fra dagligstuen eller fra et egentlig køkken, så fyres de enlængede huse på øerne typisk fra bryggerset.

Dette får til konsekvens, at de to skorstene står ganske tæt, idet bageovnen og køkkenildstedet har hver sin skorsten. Det er overvejende sådan, at man på Fyn og i Jylland har placeret den svære bageovn på langs i huset, mens man i de noget bredere huse i Sønderjylland og i de smalle, sjællandske huse har placeret bageovnen på tværs. På Sjælland således, at den ofte har stukket ud igennem væggen og været dækket af med et lille ludetag. Sådanne ovne findes dog også på Fyn.

De daglige rum var selvfølgelig koncentreret omkring ildstedet og dermed varmekilden. Deraf fremgår, at antallet af dagligrum var større i Vestdanmark end i øst, hvor alle funktioner var samlet om blot et ildsted.

A: Gavlbeklædning af ru eller høvlede brædder med affasede dæklister. Beklædningen er forneden afsluttet med vandbræt på trækonsoller. Gavludhænget er afsluttet med vindskede sømmet på lægteenderne, der bærer stråtaget.
B: Muret gavl med såkaldte strømskifter ved afslutning mod tagkanten, der især fandt vid udbredelse i det murede byggeri omkring 1900.
C: Vestjysk muret gavl. Hovedgesimsen på facaderne går med rundt om gavlen og fortsætter langs det halvvalmede tag.

Landbyggeriet sat i system

Der findes en række typetegninger til bøndergårde fra det 18. århundrede. Forskellige godser udarbejdede dem til anvendelse i forbindelse med nybyggeri ved udskiftningen og til forbedring af landbrugsforholdene, såvel driftforhold som boligforhold. Væsentlig betydning får typetegningerne dog først efter midten af 1800-tallet, blandt andet på grund af Det kgl. danske Landhusholdningsselskabs indsats fra 1856 og fremefter. Forslagene opererer med et fritliggende stuehus med større bredde i forhold til de tidligere kendte. Derfor er der plads til en gennemgående skillevæg i husets længderetning. Overfor stuehuset var et trelænget avlsgårdsanlæg. Bygningerne forudsættes tækket med strå, men efter 1880 ses også en række forslag, der opererer med tagpap og skifer som beklædning, skifer på stuehuset, pap på udbygningerne.

I stuehusene har kakkelovnen vundet indpas, og deraf følger, at der er behov for flere skorstene - typisk tre eller fire. Tiden efter 1875 er præget af omlægningen af dansk landbrug fra kornproduktion til animalsk produktion. Dette fik som naturlig konsekvens, at mange gamle landbrugsbygninger blev fjernet i slutningen af 1800-tallet og erstattet af nye, grundmurede bygninger. Det er væsentligt at bemærke, at selvom bygningerne blev større og anlæggene fyldte mere, så fastholdt man mange steder det tre- eller firelængede gårdanlæg.

Trempelhuset er en bygning med et noget fladere tag og stor afstand imellem stueetagens vinduer og tagskægget. I staldbygningerne kunne foderet opbevares på en rationel måde på det høje trempelloft over staldene. Dette byggeri genfindes overalt i landet, men er særlig almindeligt i Vendsyssel og Sønderjylland.

Helt nye bygningsformer udvikledes i forbindelse med udstykningen af husmandsbrug først i det 20. århundrede. Ofte er der her tale om vinkelhuse med et lille stuehus og en noget rummeligere stald- og ladelænge.

Gårdens placering i landskabet

Vejrlig og beliggenhed har styret placeringen af gårdene. Husene med spidsgavl er koncentreret i den "østre side af de danske lande", mens de halv- og helvalmede huse ligger ved vestvendte kyster. Således er der hel- eller halvvalm på husene langs den jyske vestkyst, ligesom halvvalm er meget almindelig på Vestfyn, Vestsjælland samt Lolland.

I Vest- og Nordjylland ser man gårdene placeret lavt i terrænet, og det er lave huse med relativt store tagflader. De enlængede huse vender så godt som altid gavlen mod vest for derved at begrænse varmetabet og for bedre at stå imod den skrappe vind. På det tættere bebyggede Fyn og Sydsjælland vil man finde gårdene liggende tæt ud til vejføringen, eller de er udflyttet og ligger midt på deres marker og markerer sig i landskabet. Bornholm er i denne sammenhæng helt speciel, idet de mindre ejendomme, hvoraf kun få er uændrede, har været enlængede og ligget som i Vestjylland med gavlen mod havet, mens de mange, store gårde aldrig har ligget i landsbyer, men altid været fritliggende og således kunnet udvikle sig til at blive de meget store anlæg, man ser i dag.

Med det murede byggeri, specielt i det 20. århundrede, blev der gjort op med de traditionelle byggeregler. Gårdene blev placeret højt for at opnå udsigt, lys og luft, men vel også for at sikre bedre færdselsmuligheder på de højere liggende arealer. Dette har medført, at nybyggeri får en meget markant indflydelse på landskabet.

 

Kilde: Kulturarvsstyrelsen, Kulturministeriet

 

Gulv

De ældste gulve har blot været af sammenstampet jord eller ler, og sådanne gulve. brugte man på landet herhjemme til op omkring midten af det 19. århundrede. På steder, hvor der blev gået meget, lagdes der gerne en stenpigning, som kunne bestå af natursten eller større trædesten i ganglinjerne omgivet af pigsten. I kirker og klostre samt på slottene havde man nogle steder stengulve, de kunne være lagt med fliser af natursten lige fra kalksten og til frådsten. Allerede i middelalderen havde man gulvfliser af brændt ler. Nogle var med en svag reliefornamentering, og oftest var de med glasur. Begge dele gik man stort set bort fra i løbet af renæssancen. Årsagen var, at det hårdere fodtøj, som folk nu benyttede, sled ornamentik og glasur af. I stedet brugtes uglaserede tegl. Det var også almindeligt med gulve. lagt af almindelige teglsten - munkesten.

Renæssancens fornemste gulv. var af marmorfliser i et par forskellige farver, f.eks. sort og hvid, men kalkstensfliser fra Øland og Gotland brugtes også meget. I det 19. århundrede blev klinkegulve af hårdtbrændt sintret tegl almindelige som et meget slidstærkt og tiltalende gulvbelægningsmateriale. Ligeledes kom terrazzo nu i anvendelse. Det fremstilledes af italienske terrazzomestre og bestod af små forskelligfarvede marmorskærver lagt ned i cement og slebet af.

I nyere tid er mangfoldige naturstensfliser brugt i gulvbelægninger. Trægulve var naturlige i huse med flere etager, og man har kendt dem siden middelalderen. Såvel i renæssance som tidlig barok brugte man dog ofte at lægge et undergulv af træ, der blev belagt med fliser. Gamle gulve af egetræ, pommersk fyr og kalmarfyr imponerer ofte ved plankernes store tykkelse og bredde. Man har ladet dem stå hvidskurede, eller de er blevet malet - undertiden med et flisemønster for at illudere flisegulv.

I 1700-årene ønsker man mere elegante gulve. Brædderne bliver for det meste smallere, og de indesluttes af et rammeværk, hvis brædder endog kan være svungne, som det f. eks. Ses på Fredensborg og Hvidkilde. Man var endnu ikke blevet fortrolig med parket herhjemme, men gulvbrædderne kunne lægges i store mønstre. Fra 1700-årene stammer et gulv på Rosenborg opbygget af staver som parketgulv og med intarsiaarbejder. Det er flyttet dertil fra Prinsens Palæ - nu Nationalmuseet. I løbet af 1700-årene blev parketgulve mere almindelige. De opbyggedes af større eller mindre stave og lagdes oven på et undergulv af brædder. Den enkleste form var wiener gulvene, også kaldet sildebensgulve efter den måde de forholdsvis lange stave var arrangeret på. På landet begyndte man at lægge trægulve på den måde, at der byggedes en forhøjning med gulvbrædder i en af stuerne- gerne hvor langbordet med bænke og stole stod. Omkring det var der stadig lerstampet gulv, og først lidt efter lidt erobrede trægulvene husene som tidlig barok brugte man dog ofte at lægge et undergulv af træ, der blev belagt med fliser.

 Gamle gulve af egetræ, pommersk fyr og kalmarfyr imponerer ofte ved plankernes store tykkelse og bredde. Man har ladet dem stå hvidskurede, eller de er blevet malet - undertiden med et flisemønster for at illudere flisegulv. I 1700-årene ønsker man mere elegante gulve. Brædderne bliver for det meste smallere, og de indesluttes af et rammeværk, hvis brædder endog kan være svungne, som det f. eks. Ses på Fredensborg og Hvidkilde. Man var endnu ikke blevet fortrolig med parket herhjemme, men gulvbrædderne kunne lægges i store mønstre. Fra 1700-årene stammer et gulv på Rosenborg opbygget af staver som parketgulv og med intarsiaarbejder. Det er flyttet dertil fra Prinsens Palæ - nu Nationalmuseet. I løbet af 1700-årene blev parketgulve mere almindelige. De opbyggedes af større eller mindre stave og lagdes oven på et undergulv af brædder. Den enkleste form var wiener gulvene, også kaldet sildebensgulve efter den måde de forholdsvis lange stave var arrangeret på. På landet begyndte man at lægge trægulve på den måde, at der byggedes en forhøjning med gulvbrædder i en af stuerne- gerne hvor langbordet med bænke og stole stod. Omkring det var der stadig lerstampet gulv, og først lidt efter lidt erobrede trægulvene husene.

Tag

Læsø. Man skelner i rør- og stråtagene mellem bundne og syede tage. Til de bundne bruges tækkekæppe, som presses ned mod bundter af tækkematerialet og bindes fast til de bagved liggende lægter, så bundterne ligger i spænd. Da der bindes for hver gennemføring af tækkegarnet, er de bundne tage, hvis arbejdet er ordentligt udført, meget solide.

 I de syede tage. føres et langt stykke garn eller en håndsnoet sime gennem en række rør- eller halmbundter og fæstner dem til spær og lægter, men der bindes ikke for hver gennemføring. Over tagryggen bøjes de opstikkende toppe af bundterne ned på den anden side aftaget og syes fast der. For at få taget tæt, lægges der herefter en rygning af halm, tang eller græstørv op.

Halmrygningen kan være holdt på plads af et stykke hønsenet eller af kragtræer også kaldet rygningstræer, poldtræer eller vårtræer. Dette er almindeligst i de østlige dele af landet og i Østjylland. I det vestlige Jylland bruges møntørv, som er græstørv med stort sandindhold og derfor tunge. De kan være skåret ud i lange baner, der lægges på langs hen ad taget og således, at den ene dækker lidt op over den anden, eller de kan være skåret i tre mindre stykker, der lægges med en på hver side aftaget og så en over midten samt lidt ned på sidetørvene, så disse fastholdes.

 I Nord- og VestJylland har man ikke brugt kragtræer.

Tangrygning bruges ofte i forbindelse med ler. Det var meget vanskeligt at få lyngtage tætte, men man klarede problemet nogenlunde ved efter tækningen af overøse taget med sand, som lagde sig mellem lyngrisene. Noget bedre var kombinationstage af lyng og halm lagt skiftevis række på række. Tangtaget er hverken bundet eller syet. Der er for neden bundet snoede vaskere og gumlinger på lægterne, så der dannes en vold, og over den er tangen så simpelthen stablet op i et tykt lag.

Over tagenderne på tværs kan der være lagt stykker af ankerkæder for at hindre, at vinden flår tangen op.

Spåntage kan inderst have en bræddebeklædning, men spånerne kan også være naglede fast til lægterne. De består af tyndt udsavede eller udhuggede træplader, som dækker langt ned over de underliggende spåner, og hvor hvert lag forskydes i forhold til det underliggende, så der ikke bliver revner, hvor vandet kan trænge ind. Der bør ligge tre lag spån over hinanden.

 De ældste tegltage var tækket med teglplader udformet ikke ulig træspånerne. De kaldes bæverhaler.

 Lidt senere fremkommer i Norden de såkaldte munke og nonner. Nonnerne er brede tagsten med nedadvendende bue, munkene smalle med opadvendende bue. Når to nonner lagdes ved siden af hinanden, dækkedes samlingen imellem dem ved, at en smal munk lagdes ned over dem. Nogle tage bestod alene af nonner, og samlingerne var så tætnede med mørtel.

 I 1600-årene kommer de hollandske vingetegl til Danmark, men almindelige bliver de først i slutningen af 1700-årene, de er bølgeformede, og den nedadbøjede bølgekam på den ene sten dækker ned over den opadbøjede kant på den næste. På den måde bliver taget tæt. Falstagsten er formpressede og har false langs kanterne, som griber ind over hinanden.

Til fornemt byggeri har man undertiden brugt glaserede vingetegl - især i barok, rococo og klassicisme. Tagsten kaldes også undertiden tagpander.

Af natursten har skifer været brugt, hertil kommer metallagene, hvor bly har været brugt en del til kirker og tårne på herregårde. Kobber har været mest anvendt på de kongelige slotte og enkelte kirker, og endelig har enkelte huse zinktage. På mere almindelige bygninger har kobber og zink dog først og fremmest haft betydning som beklædning af skotrender, flunker etc.

 I dag har tagbeklædning af asbestcementplade vundet stor udbredelse båd som plader i bølgeform og som plader, der ligner plan skiferbelægning. Endvidere bliver betonsten, der efterligner tegltagsten, benyttet. På flade eller næsten flade tage er det almindeligt at lægge tagpap. Blandt tagformerne bør nævnes det almindelige sadeltag, der på gamle huse kan være højt og stejlt og have hældninger på fra 40°-60°. Jo stejlere t. er, des bedre ligger de gamle tækkematerialer såsom strå og teglsten nemlig fast. På moderne huse med sadeltag er hældningen gerne på mellem 30° og 45°, i enfamiliehuse næsten altid omkring 25°. De nyere tækningsmaterialer ligger nemlig udmærket fast også med en så beskeden hældning. Et højt slankt sadeltag kaldes også spidstag. Hvis et sadeltags flader danner en næsten ret vinkel med hinanden, kaldes det et vinkeltag. Hvor det øverste lille hjørne af tagryggen ved gavlen er afskåret, taler man om kvartvalm, er taget nedadskrånende til midt på gavltrekanten, er det halwalm, og skråner det helt ned, så der ingen gavltrekant er, kaldes det helvalm. Mansardtaget har to afsnit, en øvre med et meget ringe fald, og derunder en afdeling med stejlt fald. Denne tagform går normalt rundt, så der altså er tale om et valmtag, men i nogle tilfælde føres gavlen op, så der enten slet ingen afvalmning er, eller kun en kvartvalm. Mansardtaget kaldes undertiden også et brudt eller et gebrokkent tag. Brækket eller knækket t. er ligeledes forekommende betegnelser. Telttaget har pyramideform og kaldes også undertiden pyramidetag. Buetaget danner i tværsnit en bue, og shedtaget har skiftevis stærkt skrånende og næsten eller helt lodrette tagflader. Hjelmtag vil her være et kuplet tag på et tårn eller en tårnagtig bygning. Halvtag har kun fald én vej. Heltaget derimod består af to tagflader, der mødes i ryggen og med fald til hver sin side. Gavltag findes over en kvist eller frontispice, der ikke har valm.

 

 

Forbandt

D.v.s. systemet efter hvilket mursten anbringes i de enkelte skifter, så stødfugerne ikke kommer til at ligge over hinanden i to på hinanden følgende lag.

 Blandt de almindelige forbandt.-typer kan nævnes munkeforbandt, som er det ældste, det er sammensat af 2 løbere for hver binder, og medens løberne er langsgående sten, er binderne tværgående.

 I det polske forbandt er der skiftevis løber og binder. Det kaldes tillige flamsk eller gotisk forbandt, og under ét ser man undertiden de nævnte forbandt  betegnet munkeforbandter  eller vendiske forbandt, Hollandsk forbandt opviser et skifte med polsk forbandt, hvorover et alene med bindere.

 I blokforbandtet, der sammen med krydsforbandtet fremkommer i renæssancen, er der skiftevis et skifte alene med løbere og et alene med bindere. I blokforbandt. ligger løberne lige over hinanden, i krydsforbandt. er løberne anbragt således, at de skifte for skifte står forskudt for hinanden, krydser hinanden, hvoraf navnet.

Hertil kommer forbandt alene med løbere, hvor man taler om halvstens- og kvartstensforbandt, og hvis de er stillet på højkant, taler man om standerforbandt Hvor alene bindere er kantstillede, hedder der rulskifte eller rulforbandt.

 En halvstensmur er så tyk som en mursten er bred. Ved siden af de mere funktionelle forbandter gives der en del prydforbandt, der ofte har navn efter det mønster, som stenene danner, såsom zigzagforbandt., sildebensforbandt. også kaldet fiskebensforbandt. eller opus spicatum.

Der er strømforbandt, som særlig bruges på gavle, hvor det ses som afslutning på de skrå sider og sender spidser af skråtstillede, tilhugne sten ind i de almindelige vandrette forbandt, som en række spidse tænder.

Ved gesimser og bånd er undertiden anvendt savsnitforbandt, hvor man i et enkelt skifte har skråtstillet en række mursten, så de kommer til at fremtræde som en række savtænder, hvis spidser ligger i murflugten. ræder spidserne uden for murflugten, kaldes det savtandsforbandt.

Vulstforbandt  er en frise af formsten eller tilhuggede sten, der har én kraftigt buet side, og når disse sten lægges i forlængelse af hinanden, fremkommer vulsten.

Ved kantforbandt. er både løbere og bindere rejst på højkant. En binder kaldes også en kop, og koorpbandt er altså det samme som binderforbandt.

 Skorstensforbandt  har løbere samt én binder i skiftevis hvert hjørne, så konstruktionen føres rundt på den anden side. Opus incertum er brudsten med mørtel imellem - opus reticulum har højkantstillede  kvadratiske sten, som giver murværket en rude- eller netkarakter.

Bæltemuring er skifter, der er muret med et anderledes forbandt end resten af murværket

 

Skorsten

I dag er det, som vi forstår ved skorsten, faktisk blot en pibe, hvorigennem røg fra fyr og ovne trækker bort. Oprindelig har skorstenen antagelig været en stor, flad eller let bulet sten, hvorpå et ildsted har haft plads. Da der skete en opbygning omkring dette ildsted, og en kappe med røgpibe blev sat over det, for at røgen kunne ledes ud, fik hele arrangementet ofte betegnelsen skorsten

Siden rykkede betegnelsen, om man så må sige, opad, og skorstenen er nu alene konstruktionen over ildsted og kamin.

 Gamle skorstene er langtfra altid rette. Ofte snor de sig op gennem husets etager i de særeste knæk og sving. Man skulle have bageovn, ildsted, kaminer m. m. i de forskellige rum tilsluttet en skorsten, som derfor måtte følge rummenes placering.

I middelalder og renæssance står skorstenen uden på gavlmuren eller på en langmur, og den går sjældent helt ned til jorden, men hviler på konsoller indmuret ud for husets nederste kamin. Siden flyttes skorsten ind bag muren.

Renæssancens skorsten var ikke sjældent af træ og endte blindt på loftet, men på grund af brandfaren blev det lovbestemt, at skorsten skulle være af sten og gå op over taget.

 I 1796 udstedtes der f.eks. i København dekret om, at skorstenspiben skulle rage 1 1/4 alen (79 cm) op over tagryggen.

 Den frie del af en gammeldags skorsten består oftest af følgende led: Nederst er der en udkragende sokkel, som dækker lidt ind over de omgivende tagsten og således gør mødestedet vandtæt. Derpå sker der i et baseled en aftrapning ind mod skaftet, der igen lidt over midten kan være udstyret med profilled - et bånd. For oven finder vi skorstensgesimsen, der i nogle tilfælde attrapper ind mod skaftet. - Det øverste af skorsten kaldes også kronen.

De gamle skorstene var med halvstensvægge, og i det såkaldte skorstensforbandt, som dog langt fra er brugt i alle skorsten, vil et antal løbere følges af en binder i pibens ene hjørne, således at skiftegangen fortsætter hele vejen rundt. Næste skifte begynder så med en binder, der efterfølges af et antal løbere.

Skorstensstol er en konstruktion af tømmer eller jern, der støtter undersiden af en stærkt skrånende skorsten.

Vindue

Lysåbning i mur eller væg, oprindeligt med en træramme betrukket med dyrehinder, olieret papir eller lærred, eller med indsats af horn, tynd træspån, gennemskinnelige sten eller glas. Man kaldte også det gammeldags primitive vindue for vindøje.

Herhjemme vides glasvinduer at have været kendt omkring år 1200, måske har de dog sporadisk været i anvendelse godt 100 år forinden. De nævnes i forbindelse med den af Knud den Hellige opførte trækirke i Odense 1086. De første vinduesglas var ganske små og uensartede i tykkelse, og de måtte indfattes i bly, som er et føjeligt metal. Kun den omgivende ramme var af træ, og for at afstive de bløde blysprosser satte man tværjern - såkaldte vindjern -over vinduet. fra rammekant til rammekant og fæstnede sprosserne til dem. Glassene blev skåret ud i forskellige former, men længe var den mest almindelige type ruden - som figuren ruder i kortspil. Det var denne figur, der gav glasskiverne til vinduet betegnelsen ruder - også når formen ikke er rudens.

 De ældste vinduer. var næsten alle meget små, men i kirkerne kunne der undertiden gøres undtagelser, og de store vindue måtte da deles op af et kraftigt bærende stavværk - ofte muret af formsten. Et sådant vindue. kaldes et stawærksvindue.

I mere almindelige vinduer kunne man vælge at dele fladen lodret igennem med en kraftig støtte, som kunne være af sten eller træ. Den kaldes en post, og da den står lodret, bliver det til en lodpost. Et sådant vindue benævnes også et torammet vindue. Det kunne gøres firerammet ved, at konstruktionen udvidedes med en tværpost, så man fik et korspostvindue.

 I det 19. og 20. århundrede har en særlig type korspostvinduer været meget udbredte. Korset har her nogenlunde samme facon som korset i vort flag, hvorfor v. kaldes dannebrogsvindue.

Indtil slutningen af 1600-årene var vinduet med blysprosser den eneste mulighed. Derefter blev glaskvaliteten efterhånden så meget bedre, at man kunne gå over til vinduer med træsprosser, i lang tid endnu med ret små rektangulære ruder kaldet palæruder.

Samtidig voksede vinduet meget i omfang, så boligerne blev lysere. Større ruder kom dog stort set først til i det 19. århundrede. For at holde glassene fast i træsprosserne blev de først stiftede i en fals, og dernæst blev der lagt en kit i denne for at gøre konstruktionen tæt, heraf kitfals.

Der er adskillige særbetegnelser på vinduer - se f.eks.under flagermusvindue, skydevindue, lunette og viftevindue. Et almindeligt vindue er opbygget med fire karmstykker, overkarm, underkarm og sidekarme. Hertil kommer rammestykkerne - den bevægelige del - med kitfals og ruder, evt.sprosser. De vinkelformede beslag, der dels er med til at holde rammerne sammen, og som dels bærer det hængsel, hvormed vinduet fastholdes til karmen, kaldes hjørnebåndsbeslag. Tappen på karmen kaldes rumpestabel. Ydermere er der vindueskroge eller anverfere, og længere stormkroge, der kommer i brug, når vinduet skal fixeres i åbenstående stilling.

 Et vindue kan være side-, bund- eller tophængt, alt efter hvilken side hængslerne, der holder vinduesrammen, sidder i.

  Kilde: Bygningskultur Danmark

 

Installationer

Hvad angår den installationsmæssige standard og dermed forbundne indgreb, er der rigelig statistisk dokumentation herfor, som efterfølgende beskrevet.

Ved udgangen af 1900-tallet var det samlede antal boliger (enfamiliehuse, række-, kæde og dobbelthuse samt etagelejligheder) 2.453.000, heraf 974.000 i etagebyggeri.

Af de 974.000 etageboliger havde 858.000 toilet, centralvarme og bad (88 %), 70.000 havde toilet og centralvarme (7 %), 10.000 kun toilet (1 %) og de sidste 35.000 var stadig uden nogen af disse installationer eller angivet som ”uoplyst”.

Af disse boliger var 103.000 opført før år 1900, og i dette tal indgår altså også boliger i bygninger opført før 1850. (Tallet er heller ikke udtryk for mængden af etageboliger år 1900 – alene i København var der dette år op mod 100.000, men dels er en hel del bygninger revet ned, og dels er lejligheder lagt sammen eller overgået til andet formål. En sådan samlet statistik findes ikke.)

Man kan stort set gå ud fra, at kun et (meget lille) mindretal af etageboliger opført før år 1900, oprindelig har været forsynet med nogen af de nævnte installationer.

Det statistiske materiale vedrørende sanitære installationsforhold omfatter ikke køkkener. I denne sammenhæng bør nævnes, at installation af brugsvand i køkkener havde været standard i boligbyggeriet i de fleste større byer siden 1850’erne.

Afløb fra køkkenvask var dog almindeligt forekommende endnu tidligere, men det var ført udvendigt og gerne tilsluttet tagnedløb. Til de forbedrede installationsforhold må derfor medregnes opsætning af indvendige køkkenfaldstammer begyndende i 1890’erne.

Fra 1900-tallets start var toilet (wc som regel uden håndvask) så godt som standard i nybyggeriet i byerne.

132.000 boliger i etageejendomme var opført i perioden 1900-1919.

Centralvarme begyndte at forekomme i 1920’erne, og var almindeligt udbredt i slutningen af 1930’erne, men så sent som i slutningen af 1950’erne blev der stadig rundt om i de mindre bysamfund opført boligbyggeri med kakkelovnsopvarmning.

Baderum begyndte at forekomme mere almindeligt omkring 1930, og var i slutningen af 1930’erne standard – i minimaludgaven som gulvafløb i toiletrummet og med mulighed for opsætning af bruser evt. forsynet med varmt vand fra gasvandvarmer.

189.000 boliger i etageejendomme var fra perioden 1920-1939.

Endelig bør også nævnes, at installation af (koge)gas og elektricitet er forekommet løbende i den eksisterende boligmasse siden slutningen af 1800-tallet.

Nybyggeriet af boliger efter 1940 har i almindelighed således fra starten haft den installationsmæssige standard, vi regner for minimum i dag.

Af det samlede antal boliger er det altså i den del, der er opført før 1940, man skal påregne at en eller flere af de nævnte installationer, er kommet til efter opførelsen. Det drejer sig samlet set om 424.000 i etageejendomme.

I perioden fra 1940 til 1969 opførtes 323.000 etageboliger, heraf de 186.000 frem til 1960 og resten – 137.000 – i tiåret efter.

Der findes ikke umiddelbart tilgængeligt statistisk materiale om antallet af sammenlagte boliger eller forøgelse af eksisterendes lejlighedsstørrelse ved inddragelse af areal i tagetager.

Det samme gælder opgørelser over (radikale) ændringer af lejligheders udformning, udover hvad der indirekte fremgår af de bygningsændringer, der er forbundet med hævningen af installationsstandarden ved indretning af wc- og baderum.

De udførende - Håndværkerne

På byggepladsen var primært 5 fag involveret indtil slutningen af 1800-tallet: murer, tømrer, snedker, maler og blikkenslager. Endelig også glarmester, men hans arbejde var i langt de fleste tilfælde sammenhørende med snedkerens og ikke nødvendigvis knyttet til byggepladsen. Fra omkring 1900 kom også elektriker til.

Disse fag var også repræsenteret på byggepladsen ved midten af 1900-tallet Men omfanget af fagenes indsats havde ændret sig meget, dels ved den større grad af installationer i boligbyggeriet, og dels ved ændringer i anvendte materialer og konstruktioner.

Efter 1960’erne har præfabrikation yderligere ændret på fagenes indbyrdes størrelse og indsats på byggepladsen.

Murer
Det grundmurede hus med bærende facader var altdominerende frem til midten af 1900-tallet. Murerfagets arbejdsområde ændredes herefter til også at omfatte støbning med beton - men kun grovbeton, idet forskallingsarbejdet ved blot lidt finere støbning var tømrernes område.
Arbejdsområdet blev senere igen øget med montering af de delvis præfabrikerede dæk- og trappekonstruktioner af beton.

Men samtidig mindskedes murernes andel af det samlede arbejde med den aftagende grad af udsmykning af bygningernes ydre, og indvendig med fremkomsten af gipsstuk.

Murerens primære materialer: teglsten, kalk, sand/grus og senere cement var alle lokale eller i det mindste indenlandske materialer. Import var yderst begrænset og enten betinget af lokale handelsforbindelser eller krav om særlige produkter.

Som det eneste af byggefagene var der her to grupper: de faglærte murere og arbejdsmændene.

Murerne stod for arbejdet med opmuring, pudsning og tagdækning med tegl. Arbejdsmændene sørgede for al betjening af murerne som udgravning, opstilling af stillads, tilberedning af mørtel, opbæring af materialer og renholdelse af pladsen.

Med betonens indtog kom arbejdsmændene også til at stå for (det grove) forskallingsarbejde og støbning, ligesom senere størstedelen af arbejderne med de delvis præfabrikerede konstruktioner.

Deres tunge arbejde med transport af materialer internt på pladsen lettedes først sent med indførelse af hejseværker og til sidst kraner.

Ved andre byggearbejder, hvor indsatsen af murere var lille eller helt fraværende, kom disse arbejdsmænd til at udgøre en (med tiden anerkendt) egen faggruppe: ”jord- og betonarbejdere”.

Murernes arbejdsområde og arbejdsgange ændredes ikke stort gennem tiden, men deres materialeudbud udvidedes ved anderledes produktionsgange i tegl- og betonindustrien. Håndstrygning af teglsten blev overtaget af maskiner, teglbrænding overgik fra at ske i periodisk til kontinuerligt virkende ovne, og fremkomst af kunstig fremstillet cement medførte nye stenprodukter og andre typer af mørtel end de alene kalkbaserede.

Efter 1960’erne var murernes arbejde i etageboligbyggeriet stort set begrænset til opstilling af letbetonvægge, flisearbejde og evt. skalmuring af ydervægge – hertil tagdækning med tegl i de få tilfælde, hvor det forekom.

Tømrer
Tømrerfagets område var dels de grovere konstruktioner af træ som vægge af bindingsværk og brædder, bjælkelag og tagværker, dels de finere som trapper og lægning af bræddegulve. Brug af jern i bjælkelag blev også tømrerens område, og senere også det finere forskallingsarbejde af træ i forbindelse med jernbetonkonstruktioner.

Tømrerens arbejde omfattede desuden tagdækning med pap og senere de cementbaserede plane eller bølgeformede plader.

De fleste af disse arbejder var udtryk for præfabrikation, idet tildannelse af bindingsværksvægge, bjælkelag, tagværker og trapper foregik uafhængig af byggepladsens øvrige arbejder, og sædvanligvis et andet sted. Konstruktionerne blev her fremstillet (afbundet/opsnøret), derefter skilt ad og transporteret til byggepladsen, hvor der således blot var tale om samling af enkeltdele og efterfølgende montage.

Samlinger i tømrerkonstruktioner udførtes stadig i de første årtier af 1900-tallet traditionsmæssigt med et minimum af andre materialer end træ. Herefter begyndte anderledes samlingsmetoder og materialer at vinde nogen indpas.

Det var ligeledes det samme værktøj der anvendtes, og det var først efter midten af 1900-tallet, at de første eksempler på elektrisk drevet håndværktøj sås på byggepladser.

Fra 1930’erne og frem tabte tømrerne andel i byggeprocessen ved stadig større brug af andre materialer end træ (og jern) til etageadskillelser og indvendige vægge. Senere overgik også tømrerens værkstedsarbejde i stigende grad til mere industrielle fremstillingsmetoder.

Snedker
Snedkerfaget stod for fremstilling af døre, vinduer og fast inventar som køkkenskabe og – i et mindretal af boliger – også væg- og evt. loftpaneler samt lægning af parketgulve.

Snedkerens produkter var i højere grad end tømrerens værkstedsarbejde, og kunne allerede i 1800-tallet i en vis udstrækning have karakter af lagerproduktion. Snedkerens arbejde på byggepladsen var begrænset til montage af de færdige elementer og i øvrigt tilpasning af det faste inventar.

Sådan var situationen stort set i hele perioden, men med den forskel at værkstedsproduktionen
ret hurtigt blev mekaniseret (allerede i 1880’erne oprettedes de første maskinsnedkerier i de større byer). Med en stigende grad af standardisering fulgte produktionsforhold svarende til den øvrige industri, hvor der opstod dør- og vinduesfabrikker. Det hele kulminerede med fabrikation af fuldt færdige køkkenelementer i slutningen af 1950’erne.

Udgangsmaterialet for såvel tømrer som snedker var importeret træ. Dansk træ var 1800-tallet ud anset for et mindreværdigt alternativ og det var de nordiske lande, der leverede træ til den almindelige husbygning.

Importen af træ foregik alene med skib gennem 1800-tallet. Skibstransport af træ var i øvrigt langt det almindeligste også i årtierne derefter. Traditionelle handelsforbindelser (skibe sejler helst ikke tomme) har derfor haft en vis betydning for ikke blot hvilke lande der leverede, men også hvilket udskibningssted der var tale om.

Det importerede træ forekom i reglen med en vis (mindre) grad af forarbejdning afpasset efter fagenes nærmere specificerede brug. Træart, dimensioner, bearbejdning og kvalitet i øvrigt var beskrevet ved udskibningsstedets navn. Den klassificering der lå heri, har holdt sig langt op i 1900-tallet, også efter den lokalt betingede søværts trafik ophørte.

Maler
Midt i 1800-tallet indbefattede malerens arbejdsområde overfladebehandling indenfor stort set al produktion, og arbejdet med bygninger var kun en del heraf.

Med den stigende industrialisering og dermed specialisering knyttedes malerbehandlingen af produkter til de enkelte fremstillingsvirksomheder. I starten af 1900-tallet begyndte man derfor at tale om bygningsmalere som særskilt fag.

Malerens arbejde med den endelige overfladebehandling i byggeri var dog i indhold så godt som uændret frem til 1960’erne, men i mængde stigende på grund af de stadig flere installationer gennem tiden.

Alt synligt træ udvendigt og indvendigt blev malet eller ferniseret/lakeret. Alle indvendige vægflader tapetseret eller malet, lofter blev hvidtede og hertil kom så malerbehandling af de efterhånden mange (synlige) rør. Alle disse arbejder foregik på byggepladsen og for den enkelte bygningsdel i de fleste tilfælde i flere omgange.

Midt i 1800-tallet fremstillede maleren selv langt størstedelen af sine materialer. Frem mod århundredeskiftet overgik denne produktion til at foregå industrielt, men i mindre enheder og beregnet på lokal betjening. De få og større malervarerproducenter hører til tiden efter midten af 1900-tallet.

1960’ernes etageboliger i form af montagebyggeri ændrede fuldstændig på malerens indsats. Alt snedkerarbejde var begyndt at blive leveret fuldt færdigbehandlet på byggepladsen ligesom indfatninger, fodpaneler og alle montagelister i øvrigt. De almindeligt anvendte bøgeparketgulve leveredes færdiglakerede.

Tilbage var at male indvendige vægflader og lofter – letbeton- og gipladebeklædte vægge efter spartlig – og evt. de synlige rør.

Blikkenslager
Blikkenslageren hører ikke med til de traditionelle bygningsfag. Blikkenslagerens udgangsmateriale var oprindeligt tynde metalplader (blik) af jern, kobber, zinck og messing. Af disse fremstillede han en mængde af forrige tiders almindeligt brugte husholdningsgenstande.

Faget fik først nogen betydning i byggeriet i byerne i slutningen af 1700-tallet med begyndende brug af tagrender og nedløb af metal, senere med inddækninger i skifertage.

Men fra midten af 1800-tallet fik faget stadig større andel i byggeriet, dels ved udbredt brug af (næsten) vandrette, metaldækkede tage, og dels ved fremkomsten af de mange nye installationer i tiden efter 1850. Først med indlæg af vand og gas (i starten kun gas til belysning, derefter også til madlavning) og dernæst installation af vandklosetter.

Herefter kom centralvarme og varmt brugsvand, baderum med flere installationer og sidst en stadig større brug af mekanisk ventilation. Det er det fag vi i dag kender som VVS-faget.

Blikkenslagerens værkstedsarbejde i bygningssammenhæng var begrænset til forarbejdning af blik, d.v.s. fremstilling af tagrender og nedløbsrør, men også med tilvirkning af inddækninger, og det varede ved til fabriksfremstilling overtog produktionen.

Blikkenslagerens arbejde foregik ellers på byggepladsen. Altovervejende som tilpasning og montering af andre og industrielt fremstillede materialer (trukne og støbte rør af jern) og komponenter (vaske, taphaner, wc-skåle, radiatorer m.v.).

Når der ses bort fra (store) ændringer i udbud af materialer og komponenter har dette arbejde ikke undergået større forandringer i tiden frem til 1960’erne.

Med enkelte af byggerierne i 1950’erne forekom forsøgsvis de første fuldt monterede toilet/bade-rum som hele komponenter. I det efterfølgende elementbyggeri blev VVS-installationer i en vis udstrækning indstøbt, senere altovervejende ført som ”skjult” i skakte, under gulve eller i inventar.

Glarmester
Glarmesterens arbejde i forbindelse med almindelig husbygning var alene begrænset til levering og isætning af ruder. På byggepladsen kunne hans andel være endnu mindre, og begrænset til isætning af ruder i faste rammer – isætning af glas i gående rammer var ikke nødvendigvis byggepladsarbejde.

Fremstilling af vinduesglas foregik frem til slutningen af 1800-tallet manuelt.
Det skete ved blæsning af en kolbe, som derefter blev afskåret fra piben og hæftet til en stang. Ved rotation af stangen blev glasmassen slynget til en cirkulær plade, hvoraf de (optimalt set) kvadratiske rudestørrelser blev skåret – og resultatet var det kendte ”Dannebrogs vindue” med de sprossedelte, større underrammer.

Mod århundredeskiftet fremkom produktion af maskintrukket glas, og med denne fremstillingsmetode kunne almindeligt planglas til vinduer fås i hidtil usete størrelser.

Dermed forsvandt de underdelende sprosser i gående rammer, og der opstod også nye vinduestyper med (meget) store ruder monteret i faste rammer og flankeret af mindre gående rammer.

Senere igen ændredes fremstillingsmetoden til den vi kender i dag, hvor den smeltede glasmasse langsomt fremføres og afkøles flydende på et lag af tin.

Brug af forsatsvinduer havde været kendt siden slutningen af 1800-tallet, og ofte som løse partier til montering i vinterhalvåret. Vinduer med forsatsrammer begyndte at blive mere almindeligt brugt i 1920’erne og ikke bare i nybyggeriet, men også som forbedring/modernisering i det eksisterende.

I 1930’erne fremkom vinduer med 2 lag glas i koblede rammer, og det blev standard indtil vinduer med to-lagsruder afløste i 1960’erne.

Elektriker
De første og få el-værker opstod i København i 1880’erne. De var privatdrevne og begrænset til forsyning af en enkelt karré. Allerede i årtiet efter kom kommunalt drevne værker i de større byer, og der opstod et helt nyt fag - elektrikeren.

Elektrikeren er den eneste af byggeriets primære fagfolk, der helt fra starten kun har beskæftiget sig med montage på byggepladsen.

De elektriske installationer i det tidlige (etage)boligbyggeri omfattede kun belysning. Installationerne var i den enkelte bolig i almindelighed begrænset til ledninger lagt i en klemliste langs loft og vægge i entre/korridor, og herfra ført videre til stik i metalrør lagt i etageadskillelser eller indrillet i vægge.

I 1930’erne begyndte elektrisk udstyr så småt at dukke op i køkkenerne (køleskab, ovn og kogeplader). Senere fulgt af en stigende mængde af elektrisk drevne småapparater. Alt i alt gav det mere arbejde til elektrikeren, men det foregik uændret ved lægning og indrilning af rør, opsætning af dåser, trækning af ledninger i rør og til slut montering af afbrydere eller faste armaturer.

Først med brug af præfabrikerede betonelementer og indstøbning af rør i 1960’erne blev der ændret en smule på denne praksis og noget af arbejdet blev flyttet til fabrik.

For bygningerne som helhed medførte elektrisk drift af fælles faciliteter som vaskeri og som det seneste krav om mekanisk ventilation, blot en større indsats

Udvikling af produkter og produktionsgange

Mellem 1850 og 1970 skete mange forandringer eller udviklinger inden for byggeri og byggeteknik. Sammenlignet med tiden før 1850 er der tale om langt flere egentlige nyskabelser i både produkter og produktionsgange, og mange af dem fremkom i tiden op til 1900.

Det blev f.eks. langt billigere at fremstille mursten af tegl. Der blev indført kontinuerligt virkende ovne og maskinel fremstilling af de rå sten.

Med opfindelsen af Bessermerprocessen og den senere Siemens-Martinproces blev fremstillingen af jern (stål) ligeledes mere effektiv. Der fremkom enklere metoder til valsning af jernbjælker og det samlede resultat var en billiggørelse.

Produktion af den kunstigt fremstillede Portland cement blev forbedret og effektiviseret med indførelsen af rotérovne ved brændingen.

Inden for glasindustrien overgik man til industriel produktion af planglas ved trækning, hvor man tidligere havde benyttet en overvejende håndværksmæssig fremstilling ved blæsning, efterfølgende opskæring og udslyngning af glaskolber til cirkulære plader.

Vore dages almindeligste husinstallationer kom også til – først med anlæg af vand-, senere gas- og sidst elektricitetsværker.

I den første halvdel af 1900-tallet var der overordnet set mest tale om forbedring og effektivisering af allerede eksisterende produkter og produktionsgange - i øvrigt hjulpet godt på vej af den nye energikilde olie.

De to store, omfattende krige brød på mange måder med traditionelle fremstillingsmetoder, og de affødte virkninger heraf havde en betydelig afsmitning på det civile samfund.

Udviklingen af produkter og produktionsgange indvirkede også på almindelig husbygning, men det foregik i et langsomt tempo. Det gælder især etageboligbyggeriet, og først i 1930’erne begyndte mere afgørende ændringer at finde sted.

Denne overordnede og uhyre kortfattede beskrivelse af de første 100 år skal selvfølgelig ses i lyset af nutidens byggeskik. Samtiden har næppe haft samme opfattelse, som det fremgår af den tids litteratur, som ikke blot tog sigte på undervisning i almindelig husbygning, men også den mere specialiserede faglitteratur.

Med slutningen af 1940’erne startede et par årtier, hvor forandringer for alvor begyndte at forekomme. Ikke bare hurtigt efter hinanden, men samtidig. Modsat tidligere var der nu tale om i udpræget grad at eksperimentere med både materialer og konstruktioner, såvel som med indretning og udførelse af etageboligbyggeri.

Disse 20 år, frem til 1970, begynder at være så meget ”historie”, at mange i dag måske også ser denne tid i samme lys som de foregående 100.

Men situationen efter 1960’erne var helt ændret, og hvad angår det almindelige etageboligbyggeri som det udføres i dag, har de sidste årtier af 1900 tallet i praksis stort set kun medført brug af større komponenter, mere maskinel og mindre indsats af arbejdskraft på byggepladsen. I princippet udføres det i dag fuldstændig som ved indgangen til 1970’erne, dog med en stadig stigende grad af opfyldelse af voksende krav til komfort og hensyn til begrænsning af resourceforbrug.

Beskrivelsen af denne seneste udvikling er for nogle måske så nær på, at den kan synes endog meget forenklet.

Købstæderne

Byggeloven af 1858
Ikke alene København og Frederiksberg oplevede vækst fra midten af 1800-tallet. Det samme gjorde mange af købstæderne (de større byer) rundt om i landet. Også her var brug for en tidssvarende lovgivning og det skete med ”Bygningslov for Kjøbstæderne i Kongeriget Danmark af 30de December 1858”.

Denne lov havde generelt Frederiksbergs byggelov fra samme år som model, dog langt fra hvad angik de tekniske bestemmelser.

Ydervægge
Grundmurede ydervægge var kun krævet anvendt som brandvægge i skel og i øvrigt begrænset til krav om brug af sådanne i bygninger med 2 etager og derover.
Der var bestemmelser om ydervægges tykkelse efter antal af etager og en fastsat stenstørrelse.
Ellers var der ingen krav – end ikke om brug af teglsten opmuret i kalkmørtel.

Indervægge
Indervægge var ikke omtalt, men i lovudkastet var anført tilladelse til anvendelse af lersten til sådanne under forudsætning af anbringelse af et fugtstandsende lag i overgangen fra fundamentet. Imidlertid fandt lovgiverne kravet om anbringelse af et sådant fugtstandsende lag ganske fornuftigt, og det blev udstrakt til at gælde for alle vægge uanset materialevalg.

Etageadskillelser
Bestemmelser om etageadskillelser indskrænkede sig til krav om at lofter ikke måtte bestå af papir eller lærred udspændt under eller mellem bjælker.

Tage
Bestemmelser om tages udførelse var alene udtrykt ved krav om brug af uantændeligt materiale til tagdækning og forbud mod render og gesimser af træ.
Kravet om en maksimum hældning af tage var her sat til 50 grader og med samme mulighed for at hæve bygningshøjden ved sænkningen af tagryggen, som i København og Frederiksberg.

Fundamenter
Bestemmelser om fundering fandtes ikke.

Det var således med god grund, at situationen i slutningen af 1880’erne kunne beskrives således:
”Hvad Bygningslovgivningen af 1858 angaar, da maa den efter de nuværende Forhold siges at være temmelig utilfredsstillende, skjøndt den i sin Tid betegnede et stort Fremskridt, ligesom den ret almindelig er lidet koncis i sine Udtryk og sin hele Affattelse, saa at fortolkningen har større Raaderum og Betydning end ønskeligt eller nødvendigt. Navnlig byder den, afset fra den ganske vist meget betydningsfulde Bestemmelse om Murtykkelsen, saa godt som ingen Betryggelse mod usolid Byggemaade, og den tillade en højst brandfarlig anvendelse af Træmateriale til Bygningernes indre Indretning, som intetsteds burde taales.” (E. Jürgensen: Bygningslovgivningen for Kjøbstæderne og Landet, Kjøbenhavn 1887)

Bygningsvedtægter frem til 1890'erne
Imidlertid var denne situation åbenbart forudset og med lovens paragraf 40 var byrådet/kommunalbestyrelsen givet mulighed for at udstede en bygningsvedtægt til ”at fuldstænddiggjøre nærværende Lovs Bestemmelser”.

En sådan bygningsvedtægt blev efter godkendelse af (den gang) Justitsministeriet alene tinglæst uden yderligere offentliggørelse.

Efter 1870 og frem til 1924 blev vedtægterne offentliggjort i Lovtidende. Herefter blev bygningsvæsenet underlagt Indenrigsministeriet, og det blev samtidig overladt de enkelte kommuner/købstæder selv at stå for bekendtgørelsen.
En sådan bekendtgørelse skulle indrykkes 3 gange i den avis kommunalbestyrelsen benyttede til offentliggørelse af beslutninger. Indrykningen skulle indeholde oplysning om hvor og til hvilken pris eksemplarer kunne erhverves. Eksemplarerne skulle i øvrigt foreligge trykt senest 8 dage før ikrafttrædelse og i ”et passende Antal”(!). (Dette samme gælder også de senere omtalte bygningsreglementer).

Som paragraf 40 i købstadsbyggeloven var udformet og blev forstået, kunne vedtægterne kun stille fordringer udover hvad loven foreskrev – ikke ændre i dens bestemmelser.
Imidlertid var bestemmelserne vedrørende de byggetekniske forhold så få, som det fremgår af foranstående, at der var rigeligt råderum. Og det blev benyttet!

Det var naturligt nok at tage udgangspunkt i lovgivningen for Frederiksberg, hvad angik sådanne bestemmelser - og dermed i praksis i Københavns byggelov af 1856 (senere 1871-loven). Og det havde været ganske fornuftigt, at overføre disse bestemmelser enslydende i vedtægterne. Men det skete ikke.

De enkelte byråd ”shoppede” rundt i de københavnske/frederiksbergske bestemmelser. En del blev overført direkte, nogle blev mildnet og andre blev strammet, nogle blev udeladt og andre tilkom. Omfanget af vedtægterne udtrykt i paragraffernes antal varierede en hel del – i de efterfølgende nævnte varierede det mellem 22 (Odense) og 37 (Horsens).

Nedenfor er givet eksempler herpå ved sammenligning af de bygningsvedtægter, der var tilkommet frem til midten af 1880’erne: Aarhus (1880), Odense (1881), Horsens (1883), Rønne (1884) og Fredericia (1885):

Ydervægge
Supplerende bestemmelserne i købstadsloven om murtykkelser var fastsat mindste størrelse af hjørnepiller (undtagen i Odense).
I Fredericia og Horsens var givet et største vandret mål af vinduesåbninger svarende til Københavns Byggelov (KBL-71), men ikke i de andre byers. I disse to vedtægter var desuden nævnt muligheden for brug af jernsøjler i facader - dog kun efter særlig tilladelse.

Indervægge
I Odense fandtes ingen bestemmelser om indervægge. I de andre bygningsvedtægter – og næsten enslydende – var givet bestemmelser om hovedskillerums udførelse i 2- henholdsvis 3-etages bygninger og derover som mindst værende af 1 stens tykkelse i kælder henholdsvis i kælder og stueetage. I Fredericia dog betinget af mængden af tværgående og dermed støttende vægge.

Ved større rumhøjde end 5 alen (svarende til ca. 3 meter) var kravet til alle indvendige vægge enten 1 stens grundmur eller ½ stens udmuret bindingsværk – undtagen i Rønne – her var grænsen 5½ alen

Etageadskillelser
Bestemmelser om bjælkeafstand, forankring, mindste dimension af bjælker og forøgelse af tværsnit ved stigende spænd var i Horsens svarende til KBL-71.

I Fredericia var foreskrevet en lidt større bjælkeafstand, i Aarhus og Rønne en lidt mindre dimensionsforøgelse ved større spænd og Odense havde ingen bestemmelser herom.

Krav om indskud fandtes ikke i Odense, men i de andre byer. Krav om ”gibsede lofter” i beboelseslejligheder fandtes i alle og i Horsens kunne det gibsede loft i øvrigt erstattes af et lag høvlede og pløjede brædder.

I alle vedtægter var der krav om brug af kappedæk (udtrykt lidt forskelligt) som adskillelse mellem beboelseslejligheder og særlig brandfarlige erhverv samt hestestalde.

Tage
Bestemmelser om spærafstand, mindste dimension af spær og forøgelse af tværsnit ved stigende spænd fandtes ikke i Odense, til gengæld var disse bestemmelser enslydende med KBL-71 i alle de andre byers.

(Det forekommer mærkværdigt, at Odense som den gang var landets næststørste by, i modsætning til de andre byer ikke har nærmere bestemmelser om indervægge, etageadskillelser og tage. Det kan skyldes, at sådanne findes i en tidligere vedtægt fra 1861 – vist nok den første af sin slags – og at den stadig var gældende)

Fundamenter
I Fredericia var bestemmelserne svarende til KBL-71 og altså uden nogen form for éntydige beskrivelser. Det var der til gengæld i de andre byers. For bygningsvedtægterne i købstæderne var der krav om at funderingen sker på ”fast grund” og der var bestemmelser om fundamenters bredde og højde - ikke helt enslydende - og i nogle tilfælde også beskrevet i forhold til højden af bygninger.

I Horsens og Rønne var bestemmelserne yderligere henført til brug af murværk. Endelig var der i disse 4 vedtægter også bestemmelser om mindste funderingsdybde svarende til ”frostfri” – ca. 90 cm under terræn, undtagen i Rønne, hvor dybden var sat til ca. 60 cm.

Bygningsvedtægter efter 1894
Efter Frederiksberg i 1890 havde fået revideret sin byggelov, og igen - hvad de tekniske bestemmelser angår - med rod i Københavns byggelov af 1889, blev det med lov af 5. december 1894 tilladt købstæderne at udforme bestemmelser i bygningsvedtægter direkte efter den frederiksbergske lov. Også selvom købstadslovens bestemmelser herved forandredes eller lempedes.
Eksisterende vedtægter ændredes herefter, og nye kom til i langt størstedelen af købstæderne.

Hvad angår fortolkninger af lovens, men især vedtægternes bestemmelser og særligt de byggeteknisk betonede, må der også her - via fortolkninger af byggelovene for Frederiksberg - henvises til de for København gældende.

Byggeloven for købstæderne fra 1858 og de vedtægter der kom til, var gældende helt frem til 1960.
På dette tidspunkt havde stort set alle købstæder fået egne vedtægter. Allerede i starten af 1930’erne var det tilfældet for mere end 60 af dem og kun en halv snes var foruden.

Landet i øvrigt

Forordninger vedrørende brand hører til de ældst kendte byggeregulerende bestemmelser. Sådanne var tidligere udstedt lokalt, gældende for afgrænsede områder og med varierende indhold.

Først i slutningen af 1700-tallet blev byggeriet uden for købstæderne underlagt en fælles brandforordning, som efterfølgende afløstes af ”Brandpolitiloven for Landet” af 2. marts 1861.

Denne lov indeholdt de eneste og få bestemmelser af byggeteknisk karakter til regulering af byggeriet uden for købstæderne. Lovens indhold var i øvrigt afstemt efter en spredt og for byers vedkommende lav og ikke så tæt bebyggelse som i købstæderne.

Lovens indhold var alene udformet med henblik på at undgå brands opståen og spredning. Loven handlede således kun om afstand mellem bygninger og brændbarhed af forekommende materialer og konstruktioner.

Til gengæld var disse krav på linie med de tilsvarende i købstadsbyggeloven, og dermed også i lovene for København og Frederiksberg.

Ellers adskilte brandpolitiloven sig fra de andre love ved ikke at kræve myndighedsgodkendelse før et byggeris start. Til gengæld blev de udførende håndværkere stillet til ansvar for arbejdets udførelse i henhold til lovens bestemmelser.

Brandpolitiloven var – efter en revision i1926 – eneste gældende ”byggelov” for byggeri på landet helt frem til 1960.

Reglementer/vedtægter
Det er klart, at der i byer (uden købstadsrettigheder men af samme størrelse), kunne være behov for byggeregulerende bestemmelser ud over Brandpolitilovens.
Med lov af 19. april 1864 blev justitsministeriet bemyndiget til ”naar vedkommende Kommunalbestyrelse derom andrager, ved Reglement at udvide de i Bygningslov for Kjøbstæderne i Kongeriget Danmark af 30te December 1858 indeholdte Bestemmelser til Handels-, Lade- og Lossepladser i Kongeriget med de Forandringer, som det paagjældende Steds særegne kommunale og stedlige Forhold gjøre nødvendige, og som ere foreslaaede eller tiltraadte af Kommunalbestyrelsen”.

Det skete for Løgstør samme år, siden for Marstal (1868), for Nørre Sundby og Silkeborg (1872) og siden flere. Sådanne reglementer ændredes senere igen enten i forbindelse med byers ændring af status til købstad eller i medfør af den tidligere nævnte lov af 5.december 1894, eller senere igen evt. ved lov af 23. april 1915.

Men også andre bysamfund oplevede en uforudset stor vækst og helt nye typer af byer kom til. Stationsbyer opstod hvor jernbanenettets rationelle udbygning ikke fik direkte kontakt med de eksisterende større byer. Også sådanne byer fik reglementer efter ovenfor nævnte love.

Som eksempler på stationsbyer kan nævnes byerne ved Aulum, Grindsted, Skjern og Viby (i alt 17 stationsbyer havde i starten af 1930’erne egne reglementer).
Esbjerg er et helt enestående eksempel på et bysamfund med stor vækst. Byen fandtes knapt i slutningen af 1850’erne og havde i starten af 1900-tallet en befolkning på over 13.500.

Endelig oplevede en del landkommuner ved deres beliggenhed op til København en vækst sammenlignelig med forstædernes og Frederiksbergs.
Tre af dem indlemmedes direkte i København. Det var Valby og Brønshøj (1901) og Sundbyerne (1902).
De tre bysamfund havde allerede tidligere fået egne reglementer – de tidligste i 1870’erne.
Senere – efter loven af 5. december 1894 – i ændrede udgaver og endelig underlagt et fælles reglement i 1930. De indlemmede distrikter blev først direkte omfattet af den københavnske byggelovgivning i 1939.

Andre byer oplevede en vækst som gjorde, at den kommunale administration måtte ændres i retning og størrelse som den, der gjaldt for købstæder. Det skete for Gentofte i 1920, og kommunen fik derfor supplerende byggeregulerende bestemmelse i form af en vedtægt.
Senere skete det samme for en stor del af de øvrige omliggende kommuner - de fik ”Gentofte status”, som denne ordning blev kaldt.

Antallet af kommuner som ønskede bygningsreglementer voksede. Det havde efterhånden fået sådant et omfang, at der blev udarbejdet et ”Normalbygningsreglement” for landkommuner i 1951.
Dette reglement var i alle væsentlige byggetekniske forhold svarende til de københavnske, som de fremgår af bygningsvedtægten af 1939.

Normalbygningsreglement blev genudsendt i 1958 med få ændringer som væsentligst var af redaktionel karakter.

Byggelovgivningen som beskrevet nåede i Sønderjylland kun sin spæde start, da landsdelen i 1866 blev tysk. Hele udviklingen i Danmark frem til genforeningen i 1920, blev med lov af 8. april 1924 udstrakt til også at gælde her. Samtidig sidestilledes de af de større byer, som her benævntes ”flækker” med købstæder.

Installationer i etageboligbyggeriet i tiden frem til midten af 1800-tallet og beskrevet efter nutidige begreber om installationer var få. De kan kort beskrives som eksistensen af mulighed for opvarmning og afløb fra køkkenvask.

En bolig skulle indtil da i almindelighed som minimum indeholde muligheden for tilberedning af varm mad og også kunne holdes rimelig varm i koldt vejr.

Tilberedning af varm mad foregik på et åbent ildsted tilsluttet et skorstensrør pr. bolig og med en størrelse som tillod rensning ved en persons kravlen op og ned gennem røret. Sådanne skorstensrør krævedes i øvrigt brugt generelt for ildsteder. Derfor var boligens opvarmning som regel begrænset til varmen fra køkkenildstedet, evt. suppleret med ovne opstillet i tilstødende rum og med indfyring fra køkkenildstedet – såkaldte bilæggerovne.

Vand blev hentet i spande fra egen brønd eller det nærmeste offentlige tapsted. De meget enkle køkkenforhold krævede dertil i det mindste afløb fra en vask.
Afløbet fra vasken var anbragt udvendig og sluttede over terræn, hvor en åben rende ledte vandet videre til det i øvrigt åbne afløbssystem, som sluttelig havde sit udløb i det nærmeste vandløb eller havn.

Alt her ud over som i dag forbindes med almindelig boligstandard fandtes ikke.

I midten af 1800-tallet og årtierne derefter skete afgørende ændringer i denne situation.De var dels betinget af nyskabelser i tiden og dels af krav ifølge lovgivning. Endelig var også industrialiseringens billiggørelse af stort set al produktion stærkt medvirkende.

Der blev lempet i lovgivningens krav til udførelse af skorstene. Nedgravning af kloaksystemer blev påbegyndt. Der blev anlagt vand- og gasværker, og sidst i 1800-tallet tilkom de første el-værker. Det samlede resultat et halvt århundrede senere var en (mulig) boligstandard, som i princippet svarer til vore dages.

Efterfølgende er udviklingen i nybyggeriet kortfattet beskrevet og hovedsagelig med udgangspunkt i københavnske forhold.

En stort set tilsvarende, men forskudt udvikling fandt sted i den eksisterende boligmasse. 

 

Rumopvarmning

Skorstene var ikke blot pladskrævende, men også en væsentlig del af byggeudgifterne.

I slutningen af 1840’erne blev der forsøgsvis og efter ansøgning givet tilladelse til brug af ”snevre” skorstensrør. Det var rør som blev renset med ”kost og kugle”, og som derved var langt mindre i tværsnitsareal end de tidligere. Dertil kom, at flere lukkede ildsteder som kakkelovne kunne tilsluttes samme rør – ikke blot etagevis, men i hele bygningens højde.

Forsøgene viste så gode resultater, at der med Københavns byggelov af 1856 blev givet generel tilladelse til brug af sådanne skorstene. Der var opstillet enkle regler for deres udformning og størrelse - den foretrukne blev skorstenen muret af alm. teglsten og med et indre tværsnit på 1x1 sten.

Der var ikke bestemmelser om antal af tilsluttede kakkelovne til en sådan skorsten. Resultatet var at man efterhånden kunne komme helt op på 4 ovne pr etage, og med 5-6 boligetager et samlet antal på 20 til 24 – endog 28 med evt. boliger i kælderetagen.

Med byggeloven af 1889 blev der sat grænser, og herefter måtte der kun tilsluttes 2 ovne pr. etage og 12 i alt til et 1x1-stens rør.

Opvarmning ved centralvarme havde eksisteret siden 1880’erne, men kun undtagelsesvis benyttet i boligbyggeriet, og her alene i begrænset omfang i store og bekostelige enfamiliehuse – ”villaer”. Omkring 1930 begyndte centralvarme også at forekomme i etageboligbyggeriet, og ved slutningen af 1940’erne var det standard i langt den største del.

Det var én-strengs anlæg, og radiatorer var alt over vejende placeret bagest i rummene op mod hovedskillevæg.
Den senere almindelige placering af radiatorer langs facade under vinduer forekom kun undtagelsesvis, og to-strengs anlæg hører især til i tiden efter 1960.

Varmerør førtes i begge tilfælde altid lodret og synlige. Først i byggeriet efter 1970 begyndte man den nutidige praksis med vandret fordeling i den enkelte lejlighed, og med rørene placeret mellem dæk og (træ)gulv.
De synlige systemer bestod af smedejernsrør – ”sorte rør”. Sådanne rør blev tidligere fremstillet ved trækning af glødende jernplader gennem et ”trækkehul”, hvorved formen blev nået og sømmen derefter svejset. Denne svejsefuge var rørenes svage led, og i konsekvens heraf udvikledes trækning af sømløse rør.
Med vandret placering af rør under gulv overgik man til brug af først kobberrør, senere rør af plast.

Brændslet var helt frem til 1950’erne kul eller koks, derefter almindeligvis olie. Fjernvarme leveret i kommunalt regi begyndte først efter 1970. I de meget store bebyggelser i 1960’erne og senere kan man i en vis forstand tale om fjernvarme, på grund af central produktion til de flere tusinde lejligheder.

Madlavning

Indførelsen af de mindre skorstene gjaldt også ved lukkede køkkenildsteder som fritstående komfurer. Her manglede også bestemmelser om antal af tilsluttede komfurer, og først med Københavns byggelov af 1889 - og senere i resten af landet - måtte der kun efter særlig tilladelse tilsluttes mere end et komfur pr. etage til en 1x1-stens skorsten.

Gasbrugende apparater til madlavning begyndte at blive brugt i 1880’erne, i årtiet efter blev det gradvis det almindelige, og fra starten af 1900-tallet var det nærmest standard i byerne.

Madlavning med gas som varmekilde foregik oprindelig med separate gasapparater/-blus og ovn. Senere fremkom sammenbygning i form af gaskomfurer.

Men det var ikke kun til madlavning, at gassen fandt anvendelse. Til opvarmning af brugsvand i køkkener og i baderum fremkom små vandvarmeapparater. Også i større sammenhæng fik gassen betydning. Vask af tøj ved kogning blev langt lettere med gasopvarmning - "gruekedler" som tidligere var opvarmet med brænde, blev erstattet af gasopvarmende.

El-komfurer blev først anvendt i nogen udstrækning i 1960’erne efter forsøgsvis at være brugt i nogle få af 1930’ernes bebyggelser.

Rør til fremføring af gas var sømløse smedejernsrør og de førtes lodret og synlige.

 Afløb

I København som i alle andre byer var afløb åbne systemer, dvs. enten grøfter eller brolagte rendestene følgende vejsystemet og med udmunding i havnen.
Forbindelsen hertil fra ejendommene var i alle tilfælde en rende gennem port til gårdspladsen. Dybereliggende og lukkede afløb fra ejendomme kunne kun komme på tale i de tilfælde, hvor gadens kloak lå dybere – og det var yderst sjældent tilfældet.

Dette åbne afløbssystem blev gennem sidste halvdel af 1800-tallet gradvis erstattet af et nedgravet og rørført kloaknet. Men stadig med udmunding direkte i havnen, og det var i det lange løb ikke tilfredsstillende med den vækst byen oplevede.
I det sidste årti af århundredet påbegyndtes derfor et nyt kloaksystem, som det gamle blev tilsluttet. Det var beliggende dybere end det eksisterende, og det havde udmunding et godt stykke ude i Øresund.

Køkken
Med Københavns byggelov af 1856 blev det krævet at afløb fra køkkenvaske skulle udføres af sten eller metal, være åbne for oven og nå op til taget. Det medførte (naturligt nok) at afløb helt enkelt blev tilsluttet tagnedløb, og det var almindeligvis lavet af zinck.
I første omgang blev køkkenvaskens afløb koblet direkte på nedløbsrøret, senere blev det krav (Byggeloven af 1889) at afløb fra køkkenvaske skulle forsynes med vandlås.

Vandlåsen forhindrer med sit vandlukke at kloakluft bringes ind i boligen, og lovkravet var sanitært bestemt.De simpleste vandlåse var blot et bukket blyrør - ellers i reglen af støbejern.

WC
Vandskyllende klosetter kom først i brug da det nye, nedgravede kloaksystem var etableret.
Afløb herfra førtes i støbejernsrør placeret indvendig i bygning; her var der ikke de samme problemer med sæsonbestemt anvendelse, som ved udvendig placering.

Bad
Helt frem til starten af 1930’erne var tilstedeværelse af bademulighed forbeholdt en meget lille del af (etage)boligbyggeriet. Herefter blev det mere almindeligt enten blot som brusemulighed eller i form af badekar – og som regel i forbindelse med WC.

 

 Vand

Koldt
Med anlæg af vandværk i København midt i 1850’erne blev herefter stort set alle lejligheder i nybyggeri forsynet med vand herfra. I første omgang i køkkener, senere også til de vandskyllende wc’er. Der i mod varede det endnu en tid inden det blev almindeligt også at forsyne toiletrum med en vask.

Varmt
Varmt vand som almindeligt forekommende hører sammen med installation af centralvarme.
Men ikke nødvendigvis – der blev stadig op gennem 1930’erne og -40’erne udført centralvarmeanlæg uden samtidig varmtvands produktion.
Før da blev evt. varmt vand produceret i den enkelte bolig. Især efter gassens mere almindelige udbredelse blev det almindeligt, at køkkener forsynedes med sådanne vandvarmere - senere også baderum.

Rør til såvel koldt som varmt brugsvand førtes altid lodret og altovervejende synlige helt frem til 1960’erne, hvor man begyndte at anbringe dem skjulte i skakte – og gerne sammen med afløb.

Rørmaterialet var frem til 1950’erne det samme, som blev brugt til varmeinstallationer, men i forzinket (galvaniseret) udgave.
Derefter vandt kobberør frem, senere igen: rør af rustfrit stål eller plast.

Varmeisolering af rør – teknisk isolering – har været foretaget med filt og pap/lærred, senere er filt erstattet af sten- eller glasuld. Der forekom også isolering med materialer som kiselgur armeret med

Belysning

Tælle- og stearinlys, olie- og petroleumslamper fandt almindelig anvendelse helt frem til den elektriske belysning fremkom. Det skete i København i 1890’erne.

I et par årtier fra omkring 1880 og frem blev også gas anvendt til belysning i boliger, men kun som den fast installerede ”lysekrone” hængende midt i rummet.

Elektrisk belysning blev hurtigt almindeligt udbredt i nybyggeriet.
Helt frem til 1950’erne var el-ledninger isoleret med belægning af gummi og lærred, og de førtes i rør af jern (evt. messing).
I etageadskillelser er sådanne rør som regel trukket skjult. Lodrette føringer kan være indrillet i vægge, men er som oftest anbragt synligt. Hele installationen var gerne forsynet fra tavle via en klemliste langs vægge og loft i entré eller korridor.

I tiden efter er ledninger isoleret med plast og rør er af samme materiale, og i almindelighed er rør herefter enten indstøbte (i vægge af beton) eller indrillede (i vægge af letbeton), og ellers ført i hulrum under opklodset trægulv.

Ventilation

Udluft
Så længe lejligheder opvarmedes ved åbne ildsteder eller kakkelovne sørgede skorstene for bortskaffelse af rumluft - i det mindste i de årstider, hvor den koldere udeluft kunne trække den varmere indeluft ud.

I de forholdsvis få tilfælde hvor tørklosetter var anbragt i lejligheder, havde der siden ikrafttrædelse af Byggeloven af 1889 været krav om udluftningskanal tilsluttet tønden.
Med indførelse af krav om vandlåse på afløb fra køkkenvaske og om afløbets ventilation over tag, undgik man tilførsel af kloakluft.

Tilsvarende krav om vandlås på og ventilation af afløb fra wc’er havde samme funktion.
Men vandlåses funktionsdygtighed afhænger af at de ikke udsuges, derfor blev der mange steder i landet krævet særskilt udluftning af afløb efter vandlås og før tilslutning til faldstamme. Krav som i yderste konsekvens også omfattede afløb fra håndvaske, badekar, gulvafløb m.v.

Sådanne krav medførte ikke tilgang af frisk luft, men kun undgåelse af dårlig. Med indførelse af wc’er tilkom ellers ret hurtigt også krav ifølge sundhedsvedtægt om udluftning af selve rummet.

Med Københavns Byggelov af 1889 indførtes krav om særskilte ventilationsrør i køkkener forsynet med komfurer og bestemt af komfurers antal i forhold til skorstensstørrelse.

I den senere københavnske byggelovgivning (Byggelov og Bygningsvedtægt fra 1939) fremkom flere og mere specificerede krav til bortskaffelse af luft fra flere og nærmere bestemte rum. Udførelse af hermed forbundne installationer blev fastlagt i særligt regulativ.

Materialet til skorstene og de tidlige ventilationskanaler var almindeligt murværk.
Med gassens indførelse til madlavning og fremkomsten af wc-, senere også baderum, blev det aktuelt med brug af andre konstruktioner/materialer.
Aftrækskanaler kan således være udført som rør af jernblik eller beton, i sidste tilfælde ofte som tyndvæggede konstruktioner armeret med asbest. De kan også være af støbejern, f.eks. som i tilfældet med udluftning af wc-vandlåse.

Indluft


Hvor der således gennem tiden har været stigende krav til bortskaffelse af rumluft, har eneste krav om tilgang af frisk luft til boliger generelt været tilstedeværelse af vinduer til at åbne.
Dette krav blev først udtrykt i sammenhæng med krav til ventilation i det første fælles bygningsreglement fra 1961.
Krav om vindue(r) til at åbne i lejligheder var tidligere alene begrundet i sammenhæng med personers redning ved brand.

De krav der ellers i tidens løb fremkom om tilførsel af frisk luft, var i de nærmere angivne tilfælde beskrevet som enten tilstedeværelse af vindue (til at åbne) eller regulerbare ventiler.
Som gennemgående princip var fra starten at tilføre luft fra boligens opholdsrum til ”forurenede” rum som toilet/baderum og køkkener, for derfra at føres væk.

 

Kilde:

http://www.danskbyggeskik.dk

Se på følgende link med video klip af gamle bygningsteknikker

http://www.klikethaandvaerk.dk